Onlad karga

Siopa si Miguel Arkanghel?

Siopa si Miguel Arkanghel?

Say ebat na Biblia

Say ngaran ya Miguel, ya diad arum ya relihyon et “San Miguel,” so intawag ed si Jesus antis tan kayari ton nambilay diad dalin. * Si Miguel imay akapisuppiatan ed si Satanas nen inatey si Moises tan sikato imay tinmulong ed sakey ya anghel ya mangipasabi na mensahe na Dios ed si propetan Daniel. (Daniel 10:13, 21; Judas 9) Talagan dugaruga so ngaran to ya Miguel​—ya say labay ton ibaga et “Siopay Mipara ed Dios?”​—ta indepensa to so pananguley na Dios tan akilaban ed saray kabusol na Dios.​—Daniel 12:1; Apocalipsis 12:7.

Amtaen so rason no akin ya duga labat ya ibagan si Jesus so arkanghel ya si Miguel.

  • Si Miguel so “arkanghel.” (Judas 9) Say tawag ya “arkanghel,” ya say labay ton ibaga et “pangulo na saray anghel,” et mamidua labat ya nabasa ed Biblia. Diad saratan ya duaran bersikulo, parehon singular so inusar ya salita, kanian nibagan saksakey ya anghel so tinawag ya ontan. Nabasad samay sakey a bersikulo ya say binilay lamet ya Katawan a Jesus et “onleksab manlapud tawen tan mangiganggan, a walaay boses na arkanghel.” (1 Tesalonica 4:​16) Si Jesus et “walaay boses na arkanghel” ta sikato so arkanghel ya si Miguel.

  • Si Miguel so komander na saray anghel. “Si Miguel tan saray anghel to et akilaban ed dragon,” si Satanas. (Apocalipsis 12:7) Baleg so autoridad nen Miguel diad pasen ya panaayaman na saray espiritu, ta sikatoy tinawag ya “sakey ed saray manunan prinsipe” tan “say makapadinayew a prinsipe.” (Daniel 10:13, 21; 12:1) Base ed saratan ya tawag, duga labat imay imbaga na scholar na Balon Sipan ya si David E. Aune ya si Miguel so “sankatageyan ya komander na saray anghel.”

    Diad Biblia et walay abitlan sakey nin ngaran ya walay autoridad tod saray anghel. Nabasa ditan ya “omparungtal so Katawan a Jesus manlapud tawen a kaiba iray makapanyarin anghel to diad mandarlang ya apoy, a legan na satan et sikatoy ombales.” (2 Tesalonica 1:7, 8; Mateo 16:27) Si Jesus et “linmad tawen . . . , tan impasakop ed sikato iray anghel, autoridad, tan pakayari.” (1 Pedro 3:​21, 22) Siempre, imposible ya si Jesus tan si Miguel et parehon gawaen na Dios ya komander na saray masanton anghel, ta mansamsaman iray autoridad. Kanian duga labat ya ibagan say ngaran ya Jesus tan Miguel et saksakey so tutukoyen to.

  • Si Miguel et “ontalindeg” diad “panaon na gonigon.” (Daniel 12:1) Diad libro na Daniel, say salitan “ontalindeg” et mabetbet ya ontutukoy ed sakey ya ari ya onalagey ta walay importantin gawaen to. (Daniel 7:17; 11:​2, 3) Si Jesu-Kristo, ya tinawag ya “Say Salita na Dios” et onaksion bilang “Ari na saray arari” pian deralen so amin ya kalaban na Dios tan iligtas iray totoo na Dios. (Apocalipsis 19:11-​16) Gawaen to itan diad panaon na “baleg a kairapan ya agni agawa manlapud inggapo na mundo.”​—Mateo 24:21, 42.

^ par. 3 Wala ray abitla ed Biblia ya totoon pigara so ngaran da, singa si Jacob (tinawag met ya Israel), si Pedro (tinawag met ya Simon), tan si Tadeo (tinawag met ya Judas).​—Genesis 49:​1, 2; Mateo 10:​2, 3; Marcos 3:​18; Gawa 1:​13.