Onlad karga

Antoy Gawaen Mo Pian Manbilay Ka ya Anggad Angga?

Antoy Gawaen Mo Pian Manbilay Ka ya Anggad Angga?

Say ebat na Biblia

 Ibabaga na Biblia: “Samay manggagawa na linawa (odino panlabayan) na Dios et mansiansia ya anggad angga.” (1 Juan 2:17) Anto ray labay na Dios ya gawaen mo?

  •   Kabaten moy Dios tan say Anak ton si Jesus. Onia so impikasi nen Jesus ed Dios: “Saya so mankabaliksay bilay ya andi-anggaan, a kabaten da ka, say saksakey a tuan Dios, tan samay imbakim, si Jesu-Kristo.” (Juan 17:3) Antoy gawaen tayo pian ‘nakabat’ tayoy Dios tan si Jesus? Nakabat tayo ra no aralen tayo so Biblia tan unoren tayo ray ibabaga na satan. * Naamtaan tayod Biblia no anto ray panlabayan na Dios ya Amalsa, si Jehova, say angiter na bilay tayo. (Gawa 17:24, 25) Nabasa tayo met ed Biblia so nipaakar ed Anak to, si Jesus, ya angibangat ed “[saray] salita a mangitonton ed bilay ya andi-anggaan.”​—Juan 6:67-69.

  •   Ipanengneng moy pananisia ed impansakripisyo nen Jesus nen inter toy bilay to pian nadondon tayo. Linma si Jesus diad dalin “pian manlingkor tan iter toy bilay to a panondon ed amayamay.” (Mateo 20:28) Lapud satan et wala lay paraan pian manbilay na andi-anggaan iray totoo ed Paraiso diad dalin. * (Salmo 37:29) Imbaga nen Jesus: “Ontan lay panangaro na Dios ed mundo ya inter to so bogbogtong ya Anak to, pian kada sakey a mangipapanengneng na pananisia ed sikato et agnaderal noagta nawalaan na bilay ya andi-anggaan.” (Juan 3:16) Imanoen ya aliwan basta labat panisia ed si Jesus so kaukolan. Nepeg tayon ‘ipanengneng so pananisia ed sikato.’ Labay ton ibaga, nepeg tayon unoren iray bangat to tan gawaen tayoy panlabayan nen Ama to.​—Mateo 7:21; Santiago 2:17.

  •   Mansagpot ka pian magmaliw a malet ya kaarom so Dios. Labay na Dios ya onapit tayod sikato tan magmaliw tayon kaaro to. (Santiago 2:23; 4:8) Say Dios et anggapoy anggaan to, agbalot ompatey. Tan labay to ya saray kaaro to et manbilay met ya anggad angga. Onia so nabasad Biblia ya mensahe na Dios parad amin ya manaanap ed sikato: “Panliketan yo komon so bilay ya anggad angga.”​—Salmo 22:26.

Saray Lingon Pakatalos Nipaakar ed Pambilay ya Anggad Angga

 Lingon pakatalos: Nawalaan tayoy bilay ya andi-anggaan lapud saray paraan ya gagawaen na totoo.

 Katuaan: Anggano wala ray naiimbenton tambal pian naparukey kunoy bilay, aliwan saratan so makapangiter na bilay ya andi-anggaan. Say Dios labat so makapangiter na bilay ya andi-anggaan, ta sikato labat so “subol na bilay.” (Salmo 36:9) Impromisa to ya “akmonen to so patey ya anggad angga” tan ikdan toy bilay ya andi-anggan so amin ya totoon matoor ed sikato.​—Isaias 25:8; 1 Juan 2:25.

 Lingon pakatalos: Wala labat iray apilin lahi ya manbilay ya andi-anggaan.

 Katuaan: Say Dios et agmangipapanengneng na paboritismo. Diad tua, “pakaliketay Dios so siopaman a walay takot ed sikato tan manggaway inkatonung, anggan antoy bansa to.” (Gawa 10:34, 35, Maung a Balita) Saray totoon maunor ed Dios, anggan antoy lahi o kultura da, et ikdan toy bilay ya andi-anggaan.

 Lingon pakatalos: Makapasawa so bilay ya andi-anggaan.

 Katuaan: Say bilay ya andi-anggaan et iter na Dios ed sikatayo ta inaro to tayo tan labay ton maliket tayo. (Santiago 1:17; 1 Juan 4:8) Amta to ya pian nalikna tayoy liket, kaukolan ya walay balibali tan makabaliksan ya kimey ya gawaen tayo. (Eclesiastes 3:12) Impromisa na Dios ya saramay manbilay ya andi-anggan diad dalin et manggawa na makapaliket tan makabaliksan iran kimey, parad pankaabigan da tan ed pamilya da.​—Isaias 65:22, 23.

 Sakey ni, saray manbilay ya anggad angga et tuloytuloy ya wala ray naamtaan dan balo nipaakar ed Amalsa tan ed dakdakel ya pinalsa to. Nen ginawa toy too, inyan tod puso tayo so pilalek ya manbilay ya anggad angga tan labalabay tayon kabaten so Dios. Pero diad tua, “agbalot natalosan na totoo so kimey na tuan Dios manlapud gapo ya anggad sampot.” (Eclesiastes 3:10, 11) Kanian segurado ya saramay manbilay ya anggad angga et tuloytuloy ya wala ray balon aralen tan gawaen da.

^ Walay libren panagaral na Biblia ed Saray Tasi nen Jehova. Parad kaaruman ya impormasyon, bantayan so video ya Antoy Gagawaen Sano Manaaral na Biblia?

^ Nengnengen so artikulon “Iliktar Ka nen Jesus—Panon?