Onlad karga

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Makeup tan Alahas?

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Makeup tan Alahas?

Say ebat na Biblia

Anggano agdetalyadon ibabaga Biblia so tungkol ed pan-makeup, pansulong na alahas, odino arum nin pampaganggana, agto itan ibabawal. Pero imbes ya manpokus ed itsura, ipapaseseg na Biblia so ‘pamarakep ya agnaderal, salanti, mareen tan maulimek ya espiritu.’​—1 Pedro 3:3, 4.

Ag-isesebel so pamarakep ed itsura

  • Saray matoor ya bibii ed Biblia et angusar na alahas tan pampaganggana. Si Rebeka, ya nagmaliw ya asawa nen Isaac, ya anak nen Abraham, et nansulong na balitok a singsing parad eleng, balitok a purselas, tan arum nin mablin alahas ya inregalo na magmaliw ya katulongan to. (Genesis 24:22, 30, 53) Ontan met si Ester, ya dinmalan ed “proseso na pampaganggana” pian niparaan ed pagmaliw ton reyna ed Empiryo na Persia. (Ester 2:7, 9, 12) Mapatnag ya kaibad sayan proseso so pangusar na “ates,” odino “nanduruman klase na makeup.”​—New International Version; Easy-to-Read Version.

  • Diad saray ilustrasyon ed Biblia, inusar so alahas ed positibon panangikompara. Singa bilang, say toon maong ya managsimbawa et inkompara ed “ikaw a balitok . . . diad samay mabulos ya ondengel.” (Proverbio 25:12) Ontan met, inkompara na Dios so panagtrato tod nasyon na Israel ed asawan laki ya pinurselasan, kinuwintasan, tan inikawan toy nobya to. Lapud sarayan parakep, say nasyon et ‘ginmangganan maong.’—Ezequiel 16:11-13.

Lingon pakatalos tungkol ed makeup tan alahas

Lingon pakatalos: Diad 1 Pedro 3:3, ibabawal na Biblia so “panaglapir na buek tan panagsulong na saray alahas a balitok.”

Katuaan: Ipapanengneng na konteksto ya idadanet na Biblia ya mas importante ya parakepen so peteg ya inkatoo nen say itsura. (1 Pedro 3:3-6) Sayan pandumaan et aminpigan abitla ed arum nin parte na Biblia.​—1 Samuel 16:7; Proverbio 11:22; 31:30; 1 Timoteo 2:9, 10.

Lingon pakatalos: Say impangusar na mauges ya Reyna Jezebel na pinta ed mata odino “kolor ed mata” et prueba ya mauges so pan-makeup.​—2 Arari 9:30, paimanod leksab.

Katuaan: Si Jezebel, ya mibibiang ed espiritismo tan managpatey, et inukom lapud mauges iran kagagawa to aliwan lapud itsura to.​—2 Arari 9:7, 22, 36, 37.