Onlad karga

Kasin si Jesus so Makapanyarin-amin a Dios?

Kasin si Jesus so Makapanyarin-amin a Dios?

Say ebat na Biblia

Si Jesus et inakusaan na saray onsusumpa ed sikato ya ipapara toy sarili to ed Dios. (Juan 5:18; 10:30-33) Pero agbalot imbaga nen Jesus ya sikatoy mipara ed Makapanyarin-amin a Dios. Imbes, imbaga to: “Say Ama et mas baleg nen say siak.”—Juan 14:28.

Ag-impasen na saray inmuunan papatumbok nen Jesus ya sikatoy mipara ed Makapanyarin-amin a Dios. Singa bilang, insulat nen apostol Pablo ya kayarin apaoli si Jesus, “sikatoy intandoro na Dios ed mas atagey a posisyon.” Mapatpatnag ya ag-ipapasen nen Pablo ya si Jesus so Makapanyarin-amin a Dios. Ta no si Jesus et Makapanyarin-amin, panon ni ya itandoro na Dios si Jesus ed mas atagey a posisyon?—Filipos 2:9.