Onlad karga

Kasin Nayari Tayon Mandayew ed Imahen?

Kasin Nayari Tayon Mandayew ed Imahen?

Say ebat na Biblia

 Andi, agnayari. Oniay imbaga na New Catholic Encyclopedia nipaakar ed saray ganggan ya inter na Dios ed bansan Israel: “Napatnagan ed nanduruman salaysay ed Biblia ya ag-angusar na imahen iray tuan mandadayew ed Dios.” Imanoen irayan bersikulo ed Biblia:

  •   “Agka manggawa na nipaakar ed sika na pinanday a talintao, odino say kapadpara na antokaman a nengneng na wala ed tawen ed tagey, odino wala dia ed dalin ed leksab, odino wala dia ed danum ed leksab na dalin. Agka ondakmomo ed sikara, ni say manlingkor ed sikara. Ta siak si Jehova a Dios mo a sakey ak a maimon a Dios.” (Exodo 20:4, 5) Lapud say Dios et maimon, odino kekerewen ton sikato labat so dayewen, agto labay ya dayewen tayo iray imahen, litrato, idolo, estatua, odino simbolo.

  •   “Agko abuloyan a makapibiang iray talintaoy diriyos ed dayew ko.” (Isaias 42:8, Maung a Balita) Ag-aawaten na Dios so panagdayew ed sikato panamegley na saray imahen. Nen angusar na estatua na kilaw a baka so arum ya Israelita pian idayew so Dios, imbaga ton “balbaleg a kasalanan” so ginawa ra.—Exodo 32:7-9, Easy-to-Read Version.

  •   “Agtayo nepeg ya isipen a say Sakey a Dios et singa balitok odino pilak odino bato, singa sakey a bengatlan inukit lapud dunong tan panagnonot na too.” (Gawa 17:29) Diad panagdayew na saray pagano, mabetbet iran manguusar na saray imahen ya “inukit lapud dunong tan panagnonot na too,” balet ibabaga na Biblia ya saray Kristiano et nepeg ya ‘mankurang unong ed pananisia, aliwan unong ed pakanengneng.’​—2 Corinto 5:7.

  •   “Paliisan yo iray idolo.” (1 Juan 5:21) Diad saray ganggan ya parehon inter ed bansan Israel tan saray Kristiano, ipapaamtad sikatayo na Biblia ya aliwan tua so bangat ya aaprobaan na Dios so pangusar na saray imahen o idolo ed panagdayew.