Onlad karga

Kasin Nauman La o Asalatan so Karga na Biblia?

Kasin Nauman La o Asalatan so Karga na Biblia?

Andi. No nengnengen tayo ray dagdaan lan manuskrito, napatunayan tayon ag-asalatan so karga na Biblia anggano libo-libon taon lan paulit-ulit ya kokopyaen ed saray midederal ya panagsulatan.

Labay kasin ibaga na satan ya agbalot alingo iray managkopya?

Nilibo lan kadaanan ya manuskrito na Biblia so aromog. Wala ray pigaran pandumaan, kanian nibagan wala met iray lingo ed impankopya. Kaslakan ed saratan et aliwan importante tan ag-anguman so kabaliksan na teksto. Pero wala ray adiskobrin pigpigara ya medyo baleg so pidumaan to, ya say arum ed saratan et mapatnag ya ginagala na saray managkopya nensaman ta labay dan umanen so mensahe na Biblia. Niay duaran alimbawa:

  1. Diad 1 Juan 5:7, oniay nabasad arum ya daan iran patalos na Biblia: “diad tawen, say Ama, say Salita, tan say Espiritu Santo: tan sarayan talo et saksakey.” Pero diad saray napantiwalaan ya manuskrito, apatunayan ya aliwan ontan so inkisulat tod orihinal ya Biblia. Inyarum labat iratan. * Kanian inekal itan na saray napantiwalaan ya modernon patalos na Biblia.

  2. Say ngaran na Dios et nilibon beses ya akasulat ed karaanan iran manuskrito na Biblia. Pero diad dakel ya patalos na Biblia et sinalatan da itan na titulo, singa say “Katawan,” o “Dios.”

Panon tayon makaseguro ya talagan anggapo lay naromog ya lingo?

Diad panaon tayo, amayamay lay adiskobrin manuskrito na Biblia kanian mas mainomay la natan ya naimano iray lingo. * No pankokomparaen iratan ya dokumento, kasin napatunayan ya susto so Biblia tayo natan?

  • Oniay komento na scholar ya si William H. Green tungkol ed Hebreon Kasulatan (tatawagen ya “Daan a Sipan”): “Nayari tayon ibaga ya anggapoy arum a kimey nensaman a mas suston nipasabi.”

  • Oniay insulat na Bible scholar ya si F. F. Bruce tungkol ed Kristianon Griegon Kasulatan, o “Balon Sipan”: “Mas baleg ni so ebidensya nipaakar ed Balon Sipan a sulsulat nen say ebidensya nipaakar ed dakel iran sulsulat na saray autor nensaman, ya anggapoy siopaman a manisip a kuestionen a talagan onia may walad orihinal.”

  • Imbaga nen Sir Frederic Kenyon, a kabkabat ya eksperto ed saray manuskrito na Biblia, ya sarag tayon “bembenan so Biblia tan anggapoy takot o duaruwan ibaga tayon say sankabembenan tayo et say tuan Salita na Dios, tan anggapoy mensahe ya abalang anggano impasa ed pigara lan henerasyon diad nilasus lan taon.”

Anto ni ray ebidensya pian makapantiwala tayon susto nin siansia so karga na Biblia?

  • Saray Judio tan Kristianon managkopya et agda inekal iray salaysay tungkol ed saray seryoson lingo na totoo na Dios. * (Numeros 20:12; 2 Samuel 11:​2-4; Galacia 2:​11-​14) Agda met inekal iray salaysay tungkol ed ag-impangunor na saray Judio ed Dios tan tungkol ed saray doktrina ya sikara labat so nanggawa. (Oseas 4:2; Malaquias 2:​8, 9; Mateo 23:​8, 9; 1 Juan 5:​21) Susto so impankopya dad saratan ya salaysay kanian nibagan napantiwalaan irayan managkopya tan baleg so respeto dad sagradon Salita na Dios.

  • Say Dios ya mismo so nanlapuan na Biblia, kanian natural labat ya seguroen ton agnauman so mensahe na satan. * (Isaias 40:8; 1 Pedro 1:​24, 25) Diad tua, impaisulat to itan aliwa labat ya parad pankaabigan na saray totoo nensaman noagta anggad sikatayo natan. (1 Corinto 10:11) “Amin ya insulat nensaman et insulat pian nibangat itayo, pian diad panagsungdo tayo tan diad ligliwa a manlalapud Kasulatan et nawalaan itayo na ilalo.”—Roma 15:4.

  • Wala ray imbaga nen Jesus tan saray papatumbok to ya imbase dad saray kopya na Hebreon Kasulatan, tan agda kinuestion no kasin susto iratan ya dagdaan lan sulsulat.​—Lucas 4:​16-​21; Gawa 17:​1-3.

^ par. 5 Saratan ya salita et anggapod Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Vatican Manuscript 1209, say orihinal ya Latin Vulgate, Philoxenian-Harclean Syriac Version, odino diad Syriac Peshitta.

^ par. 8 Singa bilang, masulok lan 5,000 ya Griegon manuskrito na tatawagen a Balon Sipan, o Kristianon Griegon Kasulatan, so adiskobre.

^ par. 13 Nabasad Biblia ya anggan saray totoon angirepresenta ed Dios et nalilingo met ira. Oniay nabasa ditan: “Anggapoy toon agmankakasalanan.”—1 Arari 8:46.

^ par. 14 Ibabaga na Biblia ya anggano ag-indikta na Dios ya salita por salita so karga na Biblia, inggiya toy kanonotan na saray totoon angisulat ed satan.​—2 Timoteo 3:​16, 17; 2 Pedro 1:​21.