Onlad karga

Ayos Labat Kasi ya Man-Live In so Saninaro No Inar-aro Da Met so Sakey tan Sakey?

Ayos Labat Kasi ya Man-Live In so Saninaro No Inar-aro Da Met so Sakey tan Sakey?

Say ebat na Biblia

Malinew ya ibabaga na Biblia ya “ukomen na Dios iray manggagawa na seksual ya imoralidad.” Say “seksual ya imoralidad” ya tutukoyen dia et nanlapud Griegon salita ya por·neiʹa, tan kaibad satan so pan-sex ya agni kasal. Labay ton ibaga, mauges ed pakanengneng na Dios no say saninaro et man-live in la anta agni ra kasal—anggano wala lay plano dan manpakasal.

Panon to no inar-aro dan maong so sakey tan sakey? Siansia ni ya kaukolan day mankasal antis iran man-sex ta atan so ganggan na Dios. Say Dios so angiter ed sikatayo na kapasidad ya mangaro. Say manunan kualidad na Dios et aro. (1 Juan 4:8) Kanian walay maabig ya rason no akin ya igaganggan ton say sex et para labat ed sanasawa ya kasal.