Onlad karga

Kasin Diad Krus Inatey si Jesus?

Kasin Diad Krus Inatey si Jesus?

Say ebat na Biblia

 Ipapasen na dakel a say krus et simbolo na Kristianismo. Balet ag-indeskribe na Biblia imay kiew ya angipasakan ed si Jesus, kanian anggapoy makaamta ed eksakton itsura na satan. Anggaman ontan, walay ebidensya ed Biblia ya si Jesus et ag-inatey ed krus noagta diad maptek a poste.

 Maslak et uusaren na Biblia so Griegon salitan stau·rosʹ no tukoyen imay kiew ya angipasakan ed si Jesus. (Mateo 27:40; Juan 19:17) Mabetbet ya inusar na saray patalos na Biblia so salitan “krus,” balet parad dakel ya scholar, say manunan kabaliksan na satan et “maptek a poste.” a Inkuan na A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament a say stau·rosʹ et “agbalot ontutukoy ed duaran piraso na kiew ya pinantekep ed anggan anton anggulo.”

 Inusar met na Biblia so Griegon salitan xyʹlon a mipara ed stau·rosʹ. (Gawa 5:30; 1 Pedro 2:24) Sayan salita et ontutukoy ed “tabla,” “troso,” “poste,” odino “kiew.” b Kanian oniay konklusyon na The Companion Bible: “Anggapo so anggan pakapatnagan ed Griegon Balon Sipan ya ontutukoy itan ed duaran piraso na kiew.”

Kasin labay na Dios a sikatoy dayewen panamegley na krus?

Crux simplex​—salitan Latin parad sakey a poste a pangipapasakan ed sakey a kriminal

 Antokaman so itsura na angipasakan ed si Jesus, ipapanengneng na saray impormasyon ed leksab tan saray bersikulo na Biblia ya agtayo nayarin usaren so krus ed panagdayew.

  1.   Aglabay na Dios a sikatoy dayewen panamegley na saray imahen o simbolo, kaiba lay krus. Ingganggan na Dios iray Israelita ya ag-ira manguusar na “talintaon kaparpara na antokaman” diad panagdayew da, tan ingganggan met iray Kristiano ya ‘ibatikan so idolatriya.’​—Deuteronomio 4:15-19; 1 Corinto 10:14.

  2.   Saray Kristiano nen inmunan siglo et ag-angusar na krus ed panagdayew da. c Saray bangat tan alimbawa na saray apostol et nepeg a tumboken na amin a Kristiano.​—2 Tesalonica 2:15.

  3.   Agnanlapud saray Kristiano so panag-usar na krus diad panagdayew. d Dakerakel ya taon kayari impatey nen Jesus, saray simbaan so agla tinmumbok ed saray bangat to, tan saray balon membro na simbaan et “inabuloyan ya mangusar nin siansia na saray tanda tan simbolo na paganon panagdayew da,” kaiba lay krus. (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words) Balet ag-ibabaga na Biblia ya nayarin usaren iray paganon simbolo pian wala labat iray manpakumberte.​—2 Corinto 6:17.

a Nengnengen so New Bible Dictionary, Third Edition, inedit nen D. R. W. Wood, pahina 245; Theological Dictionary of the New Testament, Volume VII, pahina 572; The International Standard Bible Encyclopedia, Revised Edition, Volume 1, pahina 825; tan The Imperial Bible-Dictionary, Volume II, pahina 84.

b Nengnengen so The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, pahina 1165; A Greek-English Lexicon, nen Liddell tan Scott, Ninth Edition, pahina 1191-​1192; tan Theological Dictionary of the New Testament, Volume V, pahina 37.

c Nengnengen so Encyclopædia Britannica, 2003, diad “Cross”; The Cross​—Its History and Symbolism, pahina 40; tan The Companion Bible, Oxford University Press, apendise 162, pahina 186.

d Nengnengen so The Encyclopedia of Religion, Volume 4, pahina 165; The Encyclopedia Americana, Volume 8, pahina 246; tan Symbols Around Us, pahina 205-​207.