Onlad karga

Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Alak? Kasin Kasalanan so Oninum?

Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Alak? Kasin Kasalanan so Oninum?

Say ebat na Biblia

Aliwan kasalanan so oninum na alak no dugaruga labat. Ibabaga na Biblia ya say alak et regalo na Dios pian mas maliket so bilay. (Salmo 104:14, 15; Eclesiastes 3:13; 9:7) Bibidbiren met na Biblia ya nayarin usaren ya tambal so alak.​—1 Timoteo 5:23.

Inminum na alak si Jesus nen wadiad dalin. (Mateo 26:29; Lucas 7:34) Diad sakey ed saray kabkabat ya milagro to, say danum et pinagmaliw ton alak bilang regalo diad sakey a bansal.​—Juan 2:1-10.

Mauges ya epekto na sobran kakainum

Anggano ibabaga na Biblia ya wala ray positibon epekto na alak, kokondenaen to so sobran kakainum tan panagbuanges. Kanian no say sakey a Kristiano et oninum na alak, nepeg ya dugaruga labat itan. (1 Timoteo 3:8; Tito 2:2, 3) Dakel so rason ya ibabaga na Biblia pian paliisan so sobran kakainum.

  • Pakapuyen toy pakatalos tan abilidad ya mannonot. (Proverbio 23:29-35) Say abuek ya too et agto nauunor so ganggan na Biblia ya “iyapay yo ray laman yo bilang mabilay a bagat, masanto tan makapaliket ed Dios, sakey a sagradon panaglingkor tekep na pakayari yon mankatunongan.”​—Roma 12:1.

  • Say sobran kakainum et mangekal na kontrol ed sarili tan “motibo ed panggaway duga.”—Oseas 4:11; Efeso 5:18.

  • Nayarin manresulta itan ed kairapan tan graben sakit.​—Proverbio 23:21, 31, 32.

  • Kabusol na Dios so sobran kakainum tan panagbuanges.—Proverbio 23:20; Galacia 5:19-21.

Panon karakel so sobra?

Nibagan sobra la so nainum na sakey no ipepeligro to lay bilay to tan bilay na arum. Unong ed Biblia, naamtaan ya abuek lay sakey, aliwan no naelew la, noagta no agto la amtay gagawaen to, diweng-diweng tan mantugingging, makolkol, odino awel la. (Job 12:25; Salmo 107:27; Proverbio 23:29, 30, 33) Anggan saramay iiwasan day nabuek et nayari nin siansia ya “nabelatan . . . ed . . . alabas a panag-inum” tan naeksperiensya day aliwliwan epekto na satan.—Lucas 21:34, 35.

Aglan balot oninum

Ibabaga met na Biblia ya wala ray situasyon ya nepeg ya aglan balot oninum na alak so sakey ya Kristiano:

  • No pakagapolan itan na arum.—Roma 14:21.

  • No bawal itan ed bansa ya panaayaman da.​—Roma 13:1.

  • No agnakontrol na sakey so kakainum to. Saray alkoholiko et nepeg ya manggaway baleg ya pananguman.—Mateo 5:29, 30.