Onlad karga

Anto so Agnaperdonan Kasalanan?

Anto so Agnaperdonan Kasalanan?

Say ebat na Biblia

Say agnaperdonan kasalanan et ontutukoy ed gagawaen tan ugali na sakey ya lapud satan sikatoy aglan balot perdonaen na Dios. Panon iyan nagawa?

Peperdonaen na Dios iramay magbabawi ed kasalanan da, uunoren da ray ganggan to, tan mangipapanengneng na pananisia ed si Jesu-Kristo. (Gawa 3:19, 20) Balet, nayarin niyugali la na sakey so panggawa na kasalanan ya agto lan balot umanen so ugali odino kagagawa to. Say ontan ya too et tutukoyen na Biblia ya walaan na “mauges a puso” a nagmaliw ya ‘anawet lapud mapalikdon pakayari na kasalanan.’ (Hebreo 3:12, 13) Singa pitek ya inyan ed hurnoan tan aglan balot namoldi, say puso na ontan ya too et permanente lan kontra ed Dios. (Isaias 45:9) Anggapo lan balot so rason pian perdonaen na Dios so ontan ya too, kanian say kasalanan to et agnaperdona.​—Hebreo 10:26, 27.

Nen panaon nen Jesus, wala ray Judion lider na relihyon ya akagawa na agnaperdonan kasalanan. Amta da ya say masanton espiritu na Dios so tinmulong ed si Jesus ed saray ginawa ton milagro, balet imbaga ran say pakapanyari to et nanlapud si Satanas ya Diablo.—Marcos 3:22, 28-30.

Saray alimbawa na kasalanan ya naperdona

  • Panagmudmora o panag-insulto ed Dios lapud agto ni amta so katuaan. Si apostol Pablo et aminsan ya nagmaliw a managmudmora, balet ag-abayag et oniay imbaga to: “Kinasian ak lapud anggapo ni kakabatan ko tan pananisiak nen ginawak iman.”—1 Timoteo 1:13.

  • Pikakalugoran o pi-sex na walay asawa ed agto asawa. Abitlad Biblia iray datin akagawa na pikakalugoran balet anguman ira kanian pinerdona ira na Dios.—1 Corinto 6:9-11.

“Kasin akagawa ak na agnaperdonan kasalanan?”

No talagan binusol mo lay datin agawaan mon kasalanan tan talagan anguman ka la, agka akagawa na agnaperdonan kasalanan. Sarag kan perdonaen na Dios anggano paulit-ulit mon agawaan so parehon kasalanan basta agpermanentin onawet so pusom ed sikato.—Proverbio 24:16.

Nayarin say arum et isipen dan akagawa ray agnaperdonan kasalanan lapud tuloytuloy iran nakokonsiensia ed ginawa da. Balet ibabangat na Biblia ya agtayo naynay ya napantiwalaan so liknaan tayo. (Jeremias 17:9) Ag-itayo inikdan na Dios na karapatan ya husgaan so anggan siopa—anggan say sarili tayo. (Roma 14:4, 12) Sarag to itayon perdonaen anggano ukomen itayo na mismon puso tayo.—1 Juan 3:19, 20.

Kasin si Judas Iscariote et akagaway agnaperdonan kasalanan?

On. Lapud lupay-kuarta, tinakew toy donasyon ya para komon ed sagradon kimey. Nankunwari ni ingen ya walay malasakit tod saray pobri balet diad tua et labay toy makakolekta na kuarta pian dakel so natakew to. (Juan 12:4-8) Nen apasal lay puso nen Judas ya manggaway mauges, trinaidor toy Jesus parad 30 pirason pilak. Amta nen Jesus ya agbalot magbabawi si Judas ed ginawa to, kanian tinawag ton “anak na kadederal.” (Juan 17:12) Labay ton ibaga, nen inatey si Judas, sikatoy permanentin aderal, anggapo lay pag-asa ton nabilay lamet.—Marcos 14:21.

Agbalot nagbabawi si Judas ed kasalanan to. Impatua toy kasalanan to, aliwan diad Dios, noagta diad saray lider na relihyon ya kasabwat to.—Mateo 27:3-5; 2 Corinto 7:10.