Onlad karga

Antoy Labay ya Ibaga na “Igalang Moy Amam tan Inam”?

Antoy Labay ya Ibaga na “Igalang Moy Amam tan Inam”?

Say ebat na Biblia

Say ganggan ya “igalang moy amam tan inam” et aminpigan abitlad Biblia. (Exodo 20:12; Deuteronomio 5:16; Mateo 15:4; Efeso 6:2, 3) Pian naunor mo itan ya ganggan, walay apatiran kaukolan mon gawaen.

  1. Apresyaen ira. Igagalang moy amam tan inam no misalsalamat ka ed amin ya ginawa ra parad sika. Nipanengneng moy apresasyon mo no uunoren mo ray bilin da. (Proverbio 7:1, 2; 23:26) Ibabaga na Biblia ya ipasen mon “kagalangan” mo iray atateng mo, labay ton ibaga, dapat proud kad sikara.—Proverbio 17:6.

  2. Bidbir moy autoridad da. Igagalang moy amam tan inam no bibidbiren moy autoridad ya inter na Dios ed sikara, lalo la no ugaw ka ni. Ibabaga na Colosas 3:20 ed saray ugugaw: “Magmaliw kayon maunor ed atateng yo diad amin a bengatla, ta makapaliket iya ed Katawan.” Anggan si Jesus nen ugaw ni et maunor ed saray atateng to.—Lucas 2:51.

  3. Respetoen ira. (Levitico 19:3; Hebreo 12:9) Kaibad saya so ibabagam tan say paraan na pitotongtong mo ed sikara. Tua, wala ray atateng ya no maminsan et wala ray gagawaen da ya lapud satan et mairap laingen iran respetoen. Anggano ontan, nigalang nin siansia na ananak iray ateng da no iwasan day agmarespeton panagsalita tan kagagawa. (Proverbio 30:17) Ibabangat na Biblia ya seryoson kasalanan so pansalita na mauges ed ama odino ina.—Mateo 15:4.

  4. Asikasoen iray pankaukolan da. No matatken la ray atateng mo, nayarin kaukolan day praktikal ya tulong. Nigalang mo ra no gawaen moy anggaay nayarian mo pian naseguron nitarya so pankaukolan da. (1 Timoteo 5:4, 8) Anggan si Jesus nen magano lan ompatey et sineguro ton walay mangasikasod si ina to.—Juan 19:25-27.

Lingon pakatalos tungkol ed pangigalang ed ama tan ina

Lingon pakatalos: Pian nigalang moy amam tan inam, paulyan mon kontrolen da so relasyon yon sanasawa.

Katuaan: Ibabangat na Biblia ya mas nepeg mon iyuna so relasyon yon sanasawa nen say relasyon mo ed arum nin kapamilya o kanayon. Ibabaga na Genesis 2:24: “Taynan na laki so ama tan ina to tan iyamong toy asawa to.” (Mateo 19:4, 5) Siempre, baleg so nitulong na bilin na atateng odino katulongan ed saray sanasawa. (Proverbio 23:22) Pero, kanepegan na sanasawa so mangiyan na limitasyon no anggad iner so nayarin pibiangan na kakanayon diad bilay da.—Mateo 19:6.

Lingon pakatalos: Say amam tan inam so sankatagyan ya autoridad.

Katuaan: Anggano saray atateng so inikdan na Dios na autoridad diad pamilya, amin ya autoridad na too et walay limitasyon to—agton balot lampasan so autoridad na Dios. Singa bilang, nen ingganggan na atagey a korte iray disipulo nen Jesus ya ag-unoren so Dios, inmebat ira: “Nepeg min unoren so Dios bilang manuley imbes a saray totoo.” (Gawa 5:27-29) Ontan met, uunoren na saray ananak iray atateng “unong ed linawa na Katawan,” labay ton ibaga, unoren da ra ed amin a bengatla basta ag-onkontra ed saray ganggan na Dios.—Efeso 6:1.

Lingon pakatalos: Pian nigalang moy amam tan inam, kaukolan mon tumboken so relihyon da.

Katuaan: Ibabaga na Biblia ya suboken tayo no kasin tua iray nibabangat ed sikatayo. (Gawa 17:11; 1 Juan 4:1) No ontan so gawaen na sakey, nayarin pilien toy relihyon ya duma ed saray atateng to. Nabasad Biblia ya wala ray matoor a lingkor na Dios ya agda tinumbok so relihyon na atateng da, ya singa si Abraham, Ruth, tan si apostol Pablo.—Josue 24:2, 14, 15; Ruth 1:15, 16; Galacia 1:14-16, 22-24.

Lingon pakatalos: Pian nigalang moy amam tan inam, dapat kan mibiang ed saray ritual da parad panagdayew ed inatey lan kakanayon.

Katuaan: Ibabaga na Biblia: “Si Jehova a Dios mo so nepeg mon dayewen, tan sikato labat so nepeg mon panlingkoran.” (Lucas 4:8) Agnaliliketan so Dios ed toon mandadayew ed inatey lan kakanayon to. Ontan met, ibabangat na Biblia ya “saray inatey et anggapon balot so amta ra.” Agda la amta so antokaman ya seremonyan gagawaen parad sikara; tan agda met la sarag ya tulongan odino sakitan iray mabilay.—Eclesiastes 9:5, 10; Isaias 8:19.