Onlad karga

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Tato?

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Tato?

Say ebat na Biblia

 Aminsan labat ya abitlad Biblia so tungkol ed tato, diad Levitico 19:28, ya kuan to: “Agyo tatatoan so inkasikayo.” Inter na Dios itan ya ganggan diad bansan Israel pian nibiig irad saray kaabay dan bansa ya tatatoan day laman da na ngaran o simbolo na saray dirios da. (Deuteronomio 14:2) Anggaman ag-onaplika ed saray Kristiano so Ganggan ya niiter ed Israel, nepeg ya ikonsideran maong so prinsipyo ed satan ya ganggan.

Nayari kasin manpa-tato so sakey a Kristiano?

 Makatulong irayan bersikulo na Biblia pian naamtaan moy ebat:

  •   “Labay ko met a masimpit . . . iray bibii.” (1 Timoteo 2:9, Maung a Balita) Onaplika itan ya prinsipyo ed lalaki tan bibii. Nepeg tayon respetoen so liknaan na arum tan iwasan tayoy mangala na atension ed sarili tayo.

  •   Labay na arum so manpa-tato pian ipanengneng ed arum so inkatoo da odino pian ipaamta ya walay karapatan dan gawaen so labay da ed laman da. Balet papasesegen na Biblia iray Kristiano: “Iyapay yo ray laman yo bilang mabilay a bagat, masanto tan makapaliket ed Dios, sakey a sagradon panaglingkor tekep na pakayari yon mankatunongan.” (Roma 12:1) Usar mo so ‘pakayarim ya mankatunongan’ o manrason pian naamtaan mo no akin ya labay moy manpa-tato. No bilang ta manpa-tato ka lapud uso itan odino pian ipaamta ya membro ka na sakey a grupo, tandaan mo ya nayarin manguman so isip mo, pero say tato et permanente. No nonoten mon maong so motibom, makatulong itan pian makapanggawa kay dugan desisyon.​—Proverbio 4:7.

  •   “Saray plano na makuli et seguradon ontalona, balet amin iramay magangganat et seguradon mansumpal ed kairapan.” (Proverbio 21:5) Kaslakan ed saray nampa-tato et agda la itan inisip ya maong, tan baleg so epekto na satan ed trabaho tan relasyon dad arum. Mabmabli tan ansakit so manpaekal na tato. Ipapanengneng na research tan say onaaligwas ya negosyo na panagpaekal na tato ya dakdakel so magbabawi ya nampa-tato ra.