Onlad karga

Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Pornograpiya? Kasin Mauges so Cybersex?

Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Pornograpiya? Kasin Mauges so Cybersex?

Say ebat na Biblia

 Agdirektan binitla na Biblia so pornograpiya, cybersex, o arum nin mipara ed saratan. Balet malinlinew so ibabaga na Biblia no antoy nalilikna na Dios ed saratan ya kagagawa ya lagyaten toy totoo ya mi-sex ed agda asawa odino gawaen ton aliwa so pakatalos da ed sex. Imanoen irayan bersikulo ed Biblia:

  •   “Kanian, patey yo iray kabiangan na laman yo a walad dalin nipaakar ed pilalawanan, karutakan, kagletan ed sekso.” (Colosas 3:​5) Say pambantay na pornograpiya et pabilayen ton lalo iray mauges a pilalek imbes ya pateyen to. Gawaen ton marutak so sakey ed pakanengneng na Dios.

  •   “Siopaman a naynay ya onlilinggis ed sakey a bii tekep na pampilpilalek ed sikato et akikalugoran la ed sikato dia ed puso to.” (Mateo 5:​28) No makanengneng kay imoral iran kagagawa ed sekso, pannonoten to kay makapuy, a mansumpal ed panggawa na aliwa.

  •   “Say pilalawanan tan amin a klase na karutakan odino inkaagum et agkomon anggan nabitla ed limog yo.” (Efeso 5:3) Agtayo anggan bibitlaen so seksual ya imoralidad pian panliketan labat, lalo lay pambasa o pambantay ed satan.

  •   “Mapatnag iray gawa na laman, tan saraya et say pilalawanan, karutakan, . . . tan saray bengatlan singa saraya. Nipaakar ed saraya et papasakbayan ta kayo, a singa impamasakbay ko la ed sikayo, a saramay manggagawa ed saraya et agda natawir so panarian na Dios.” (Galacia 5:19-21) Saramay manbabantay na pornograpiya o mibibiang ed cybersex, phone sex, odino sexting et marutak tan imoral ed pakanengneng na Dios. No gagawaen tayo iratan, naandi ed sikatayo so pabor na Dios.