Onlad karga

Duga Kasi Manpikasi ed Saray Santo?

Duga Kasi Manpikasi ed Saray Santo?

Say ebat na Biblia

Andi. Nabasa ed Biblia ya say nepeg tayo labat ya pampikasian et say Dios, diad ngaran nen Jesus. Imbaga nen Jesus ed saray disipulo to: “Onyay pampikasi yo sirin: ‘Ama min walad tawen, nagalang komuy ngaran mo.’” (Mateo 6:9, Maung a Balita) Agton balot ingganggan iray disipulo to ya manpikasi ira ed saray santo, anghel, odino ed anggan siopa, noagta diad Dios labat.

Imbaga met nen Jesus ed saray patumbok to: ‘Siak so dalan, say katuaan, tan say bilay; anggapoy toon makaonlad Ama noag diad panamegley ko.’ (Juan 14:6, MB) Si Jesus labat so inikdan na Dios na autoridad ya mikasi parad sikatayo.—Hebreo 7:25.

Panon to no manpikasi ak ed Dios pero manpipikasi ak met ed saray santo?

Diad samay Samploran Ganggan, oniay nabasa tayon imbaga na Dios: “Siak, say KATAWAN a Dios mo, et maimon ak.” (Exodo 20:5, MB) Akin ya imbaga na Dios ya sikatoy “maimon”? Diad Balon Mundo a Patalos, sayan bersikulo et impatalos ya “kakaukolanen ton sikato labat so dayewen.” Ingganggan na Dios ya say panagdayew tayo—kaiba lay pikakasi—et nepeg ya idirekta ed sikato.—Isaias 48:11.

Nasasakitan tayo so Dios no manpikasi tayo ed arum, anggan diad saray santo odino anghel. Nen sinali nen apostol Juan so ondakmomo pian mandayew ed sakey ya anghel, imbaga na anghel: ‘Aleg! Sakey ak met ya aripen a singa sika tan saray agagim ya amaneknek na katuaan ya impaamta nen Jesus. Say Dios so igalang mo!’—Puyan 19:10, MB.