Onlad karga

Kasin say Dios et Walad Amin a Pasen?

Kasin say Dios et Walad Amin a Pasen?

Say ebat na Biblia

Nanenengneng na Dios so amin a bengatla, tan diad anggan iner a pasen et sarag ton gawaen so amin a labay to. (Proverbio 15:3; Hebreo 4:13) Balet, ag-ibabangat na Biblia ya say Dios et walad amin a pasen odino ed amin a bengatla. Say ibabangat na Biblia et sikatoy sakey ya persona tan walay sakey a pasen a panaayaman to.

  • Say inkapersona na Dios: Say Dios et espiritun persona. (Juan 4:​24) Sikatoy agnanengneng na totoo. (Juan 1:​18) Base ed saray deskripsion ya akasulat ed Biblia, say Dios et walay sakey a pasen a kawalaan to. Anggapon balot so nabasa ya sikatoy walad amin a pasen.​—Isaias 6:​1, 2; Apocalipsis 4:​2, 3, 8.

  • Say pasen a panaayaman na Dios: Say Dios et manaayam diad pasen ya kawalaan na saray espiritu, ya duma ed nanenengneng tayon uniberso. Ditan so ‘pasen ya panaayam na Dios ed tawen.’ (1 Arari 8:30) Nabasa ed Biblia ya aminsan et “linma iray [anghel] pian onarap ed si Jehova.” * Labay ton ibaga, wala sirin so sakey a pasen a panaayaman na Dios.​—Job 1:6.

No aliwan tua ya say Dios et walad amin a pasen, nayarian to kasin ipanengneng so malasakit tod siak?

On. Walay malasakit na Dios ed kada sakey ed sikatayo. Anggano manaayam so Dios diad kawalaan na saray espiritu, nanenengneng to iray totoo diad dalin ya manggagawa na panlabayan to, tan tutulongan to ra. (1 Arari 8:39; 2 Awaran 16:9) Nirayay pigaran paraan ya ipapanengneng nen Jehova so malasakit to ed saray mandadayew ed sikato ya impapuso:

  • No manpipikasi ka: Narengel ya tampol nen Jehova iray ibabagam no manpipikasi kad sikato.​—2 Awaran 18:31.

  • No maer-ermen ka: “Si Jehova et asingger ed samay asugatay puso to; ililiktar to iramay nagogonigon so espiritu ra.”​—Salmo 34:18.

  • No kailangan moy panangigiya: ‘Ikdan ka nen Jehova na pakatalos tan ibangat to ka’ panamegley na Salita to, say Biblia.​—Salmo 32:8.

Saray lingon pakatalos ed ideyan say Dios et walad amin a pasen

Lingon pakatalos: Say Dios et walad amin ya pinalsa to.

Katuaan: Say Dios et agmanaayam diad dalin odino ed anggan iner ya nanenengneng tayo ed uniberso. (1 Arari 8:​27) Tua ya saray bitewen tan arum nin pinalsa et ‘iyaabawag day gloria na Dios.’ (Salmo 19:1) Balet, agmanaayam so Dios ed saray ginawa to, no panon ya say pintor et agmanaayam ed painting to. Balet siempre, walay naamtaan tayo tungkol ed pintor no onnengneng tayo ed painting to. Ontan met ed Dios, diad saray nanenengneng tayon ginawa to et naamtaan tayo iray “agnanengneng a kualidad to,” singa say pakapanyari, karunongan, tan aro.​—Roma 1:​20.

Lingon pakatalos: Seguradon walad amin a pasen so Dios ta amta toy amin ya nagagawa tan makapanyarin-amin.

Katuaan: Say masanton espiritu na Dios et say puersa o pakayari ya uusaren na Dios. Panamegley na masanton espiritu, nanengneng tan nagawaan na Dios so amin, diad anggan iner a pasen tan anggan anton oras, anggano ag-onalis ed kawalaan to.​—Salmo 139:7.

Lingon pakatalos: Base ed Salmo 139:8, say Dios et walad amin a pasen ta nabasa ditan ya: “No onsegep ak ed tawen, wadman ka, tan no manggawa ak na dukolan ko ed Lubok, wadman ka met.”

Katuaan: Agtutukoyen na sayan bersikulo so kawalaan na Dios. Singa to labat ibabaga ya anggan iner so kawalaan tayo, sarasarag itayon tulongan na Dios.

^ par. 5 Nabasad Biblia ya Jehova so ngaran na Dios.