Onlad karga

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Cremation?

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Cremation?

Say ebat na Biblia

 Anggapoy espisipikon ganggan ed Biblia tungkol ed cremation. Anggapoy nabasa ditan ya ganggan tungkol ed pangiponpon o pangi-cremate ed inatey.

 Pero wala ray salaysay ed Biblia tungkol ed saray matoor ya lingkor na Dios ya imponpon da ray inatey ya kapamilya da. Singa bilang, si Abraham et talagan nansagpot pian makaanap na balibalin napangiponponan to ed asawa ton si Sara.​—Genesis 23:​2-​20; 49:29-32.

 Wala met so nabasad Biblia tungkol ed saray matoor ya totoo ya pinoolan day bangkay na saray inatey. Singa bilang, nen say ari na Israel ya si Saul tan saray taloran ananak to et inatey ed guerra, saray bangkay da et atilak ed dalin na kalaban. Pinutotan day ulo so bangkay nen Saul insan da insabit ed padir, pati say bangkay na taloran ananak to. Nen akabatan itan na saray matoor ya sundalo na Israel, inala ray bangkay nen Saul tan saray ananak to, pinoolan da itan, insan da inkotkot. (1 Samuel 31:​8-​13) Ipapanengneng na Biblia ya duga so ginawa ra ed bangkay na saraman ya lalaki.​—2 Samuel 2:​4-6.

Iisipen na arum tungkol ed cremation

 Aliwan tua: Anggapoy respetom ed bangkay na inatey no ipa-cremate mo.

 Say tua: Ibabaga na Biblia ya saray inatey et ompawil ed dabok, ta atan so normal ya nagagawa ed bangkay no nabubulok la. (Genesis 3:19) Say pangi-cremate ed inatey et papelesen to labat itan ya proseso lapud magmaliw lan dapol odino dabok so bangkay.

 Aliwan tua: Diad panaon na Biblia, saray bangkay labat na makasalanan iran totoo so popoolan.

 Tua: Tua ya say bangkay na arum ya agmatoor ya totoo, ya singa si Acan tan say pamilya to, et pinoolan. (Josue 7:​25) Balet aliwan bangkay labat na saray makasalanan so pinoolan. (Deuteronomio 21:22, 23) Singa abitlad bandad gapo, anggan saray matoor ya totoo, singa say anak nen Arin Saul ya si Jonatan, et pinoolan so bangkay da.

 Aliwan tua: No i-cremate so bangkay, agla sarag na Dios ya bilayen lamet so toon inatey.

 Tua: Sarag na Dios ya bilayen so toon inatey anggano say bangkay to et inkotkot, in-cremate, abalang ed dayat, odino inakan na masibeg iran ayayep. (Apocalipsis 20:13) Sarasarag na Makapanyarin-amin ya bilayen tan igawaan na balon laman itan ya too.​—1 Corinto 15:35, 38.