Onlad karga

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Panag-ayunal?

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Panag-ayunal?

Say ebat na Biblia

Nen panaon na Biblia, aawaten na Dios so panag-ayunal o pan-ayuno no ginawa itan ed dugan motibo. Balet agnaliketan so Dios no aliway rason ed panggawa ed satan. Anggaman ontan, ag-igaganggan tan agmet isesebel na Biblia so panag-ayunal natan.

Diad anto ran situasyon ya manaayunal so arum a totoo diad panaon na Biblia?

  • No onkekerew ira na tulong tan panangigiya na Dios. Nanayunal iray totoon nambiahe paonlad Jerusalem pian paneknekan ya nanlapud puso so ikekerew day tulong ed Dios. (Esdras 8:​21-​23) Wala ray inkagawa ya nanayunal si Pablo tan Bernabe nen anuro ira na saray elder ed kongregasyon.​—Gawa 14:23.

  • No dadalepdepen day linawa na Dios. Nen abautismoan si Jesus, sikatoy nanayunal na 40 agew pian niparaan toy sarili to parad panggawa tod linawa na Dios diad ministeryo to.​—Lucas 4:1, 2.

  • No magbabawi irad saray kasalanan da. Panamegley nen propetan Joel, imbaga na Dios ed saray agmatoor ya Israelita: “Pawil kayod siak ed interon puso yo, tan manayunal, onakis, tan manugaog kayo.”​—Joel 2:12-15.

  • No seselebraan day Agew na Pananakbong. Kaiba ed Ganggan ya inter na Dios ed bansan Israel so pan-ayunal diad Agew na Pananakbong ya tinaon a seselebraan. * (Levitico 16:29-31) Dugaruga itan ya panaon pian manayunal lapud ipanonot na satan ed saray Israelita ya aliwa ran perpekto tan kaukolan day panamerdona na Dios.

Anto ray aliwan motibo ed panag-ayunal?

  • Pian pabiliben so arum. Imbangat nen Jesus ya say relihyoson panag-ayunal et nepeg ya personal tan pribadon bengatla, a say nepeg labat a makaamta et sika tan say Dios.—Mateo 6:​16-​18.

  • Pian ipanengneng mod arum ya matunong ka. Agto labay ya ibagan no manaayunal ka et mas malinis ka ed moral odino mas maka-Dios ka nen say arum.​—Lucas 18:​9-​14.

  • Pian sakoban so gagawaen mon kasalanan. (Isaias 58:​3, 4) Awaten labat na Dios so pan-ayunal mo no maunor ka tan impapuso so pagbabawim ed saray kasalanan mo.

  • Pian labat natumbok so tradisyon. (Isaias 58:​5-7) Say Dios et singa ateng ya agnaliketan no saray anak to et mangipapanengneng na panangaro ed sikato lapu labat ed obligasyon tan aliwan nanlapud puso so panangaro da.

Kasin obligadon manayunal iray Kristiano?

Andi. Ingganggan na Dios iray Israelita ya manayunal diad Agew na Pananakbong, balet inekal to la itan nen permanente lan sinakbongan o binayaran nen Jesus iray kasalanan na magbabawin totoo. (Hebreo 9:24-26; 1 Pedro 3:18) Say Agew na Pananakbong et kabiangan na Mosaikon Ganggan, tan saray Kristiano et agla sakop na satan. (Roma 10:4; Colosas 2:13, 14) Kanian akauley ya mandesisyon so kada Kristiano no kasin manayunal odino andi.​—Roma 14:​1-4.

Amta na saray Kristiano ya ag-importante so panag-ayunal ed panagdayew da. Agbalot imbaga na Biblia ya magmaliw kan maliket no manayunal ka. Balet, napatnagan ed dugan panagdayew na saray Kristiano so liket, ya kaibad personalidad nen Jehova, say “maliket a Dios.”​—1 Timoteo 1:11; Eclesiastes 3:12, 13; Galacia 5:22.

Saray lingon pakatalos tungkol ed ibabaga na Biblia ed panag-ayunal

Lingon pakatalos: Binilin nen apostol Pablo iray sanasawan Kristiano ya manayunal ira.​—1 Corinto 7:5, King James Version.

Katuaan: Diad saray sankadaanan ya manuskrito na Biblia, ag-abitla so panag-ayunal diad 1 Corinto 7:5. * Mapatnag ya inyarum labat na saray managkopya na Biblia so tungkol ed panag-ayunal ed satan ya bersikulo, pati diad Mateo 17:21; Marcos 9:​29; tan Gawa 10:30. Agla itan abitla diad maslak iran modernon patalos na Biblia lapud anggapo itan ed orihinal iran manuskrito na Biblia.

Lingon pakatalos: Nepeg ya manayunal iray Kristiano bilang pannodnonot ed 40 agew ya impanayunal nen Jesus ed kalawakan kayari na impanpabautismo to.

Katuaan: Agbalot ingganggan nen Jesus so ontan ya panag-ayunal, tan anggapo met so nabasad Biblia ya ginawa itan na saray inmuunan Kristiano. *

Lingon pakatalos: Nepeg ya manayunal iray Kristiano bilang pannodnonot ed impatey nen Jesus.

Katuaan: Ag-ingganggan nen Jesus iray disipulo to ya manayunal ira no nodnonoten day impatey to. (Lucas 22:14-​18) Tua, imbaga nen Jesus ya diad ipatey to et manayunal iray disipulo to, balet aliwa itan ya ganggan. Ibabaga to labat no antoy nagawa. (Mateo 9:​15) Base ed Biblia, saray Kristiano ya narasan et mangan lad abung da antis dan selebraan so Memoryal na impatey nen Jesus.​—1 Corinto 11:33, 34.

^ par. 8 Imbaga na Dios ed saray Israelita: “Nepeg yon pairapen so inkasikayo,” odino “pairapen so kamarerwa yo,” diad Agew na Pananakbong. (Levitico 16:29, 31; King James Version) Ibabaga na arum ya ontutukoy itan ed panag-ayunal. (Isaias 58:3) Kanian oniay patalos na Contemporary English Version ed satan: “Agkayo mamangan pian ipanengneng yon paneermenan yo ray kasalanan yo.”

^ par. 19 Nengnengen so A Textual Commentary on the Greek New Testament, ya insulat nen Bruce M. Metzger, Third Edition, pahina 554.

^ par. 21 Oniay imbaga na New Catholic Encyclopedia tungkol ed history na 40 agew ya panag-ayunal no Kuaresma: “Diad unonan taloran century, say panag-ayunal bilang preparasyon ed panselebra na Easter et ag-onlampas ed sakey simba; kaslakan et sakey o duaran agew labat itan ya gagawaen. . . . Unonan abitla so panag-ayunal na 40 agew diad komaliman kanon na Council of Nicaea (325), balet agmanpapakna so arum ya scholar no kasin Kuaresma so tutukoyen ed satan.”​—Second Edition, Volume 8, pahina 468.