Onlad karga

Kasin Ibabawal na Biblia so Seksual ya Liket?

Kasin Ibabawal na Biblia so Seksual ya Liket?

Say ebat na Biblia

 Ag-ibabaga na Biblia ya bawal so seksual ya liket, noagta regalo na Dios itan ed saray sanasawa. Ginawa to so “laki tan bii” tan anengneng ton “agaylay abig” na ginawa to. (Genesis 1:​27, 31NW) Nen kinasal to so inmunan laki tan bii, inkuan ton “magmaliw iran saksakey a laman.” (Genesis 2:24, Maung a Balita) Kaibad satan ya impankasakey da so panliket ed seksual ya relasyon tan maapit ya liknaan.

 Oniay imbaga na Biblia nipaakar ed panliket na saray lalaki ed asawa ra: “Manliket ka ed asawa na inkaugaw mo . . . Saray pagew to peselen da ka komon ed saray amin a panaon. Tan nasigpot ka komon lawas ed aro to.” (Uliran 5:​18, 19) Labay met na Dios a manliket iray bibii ya misekso ed asawa ra. Ibabaga na Biblia: “Nepeg ya iter na sanasawa so seksual ya pankaukolan na kada sakey.”​—1 Corinto 7:3, God’s Word Bible.

No parad siopa labat so seksual ya liket

 Ginawa na Dios a say seksual ya relasyon et para labat ed sanasawa, ta ibabaga na Hebreos 13:4: “Komon ta say panangasawa et nepeg a galangen na amin a totoo, tan ag-itan komon narutakan, ta ukomen na Dios iray managlawan tan managkalugoran.” Nepeg ya matoor so sanasawa ed sakey tan sakey tan pansiansiaen day sipanan da. Mas maliket ira no aliwan say pamaliket ed sarili da so anapen da, noagta say pangunor ed sayan prinsipyo na Biblia: “Mas makapaliket so mangiter nen say mangawat.”​—Gawa 20:35.