Onlad karga

Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Homoseksualidad?

Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Homoseksualidad?

Say ebat na Biblia

 Nen ginawa na Dios so totoo, ginagala ton say sex et para labat ed laki tan bii ya sanasawa. (Genesis 1:27, 28; Levitico 18:22; Uliran 5:18, 19) Ibabaga na Biblia a kasalanan itan no gagawaen na aliwan sanasawa, pareho man so sekso ra odino andi. Kaiba ed saya so pan-aplos ed kayarian na sananey tan say oral odino anal sex.

 Say Biblia et kontra ed homoseksual iran kagagawa, balet ag-aaprobaan na satan so pambusol o ipaliis ed totoon homoseksual. Imbes, bibilinen iray Kristiano ya ‘igalang so amin a totoo.’​—1 Pedro 2:17, Say Biblia.

 Wala kasi toon inyanak ya homoseksual?

Anggapoy direktan ibabaga na Biblia no akin a wala ray totoon magmamaliw ya homoseksual, balet ibabaga na satan ya amin ya too et inyanak a main-inomay ton gawaen so aglabay na Dios. (Roma 7:21-25) Imbes ya ipaliwawa ni na Biblia no akin a wala ray homoseksual, say ibabaga na satan et agnayari iray homoseksual a kagagawa.

 No panon ya napaliket na sakey so Dios anggano walay lalabanan ton liknaan na homoseksual.

Ibabaga na Biblia: “Agka pakokontrol ed laman mo. Patey moy amin ya pilalek mo ed mauges a klase na sekso.” (Colosas 3:5, Contemporary English Version) Pian napatey mo ray mauges a pilalek, a manresultad panggawa na aliwa, kaukolan mon kontrolen so nonot mo. No lanang mon papanoen so isip mo na saray maabig, mas mainomay mon naekal iratan ya mauges a pilalek. (Filipos 4:8; Santiago 1:14, 15) Diad gapo et talagan mairap, balet magmaliw lanlamang ya mainomay. Ipropromisa na Dios ya tulongan to kan ‘pasimbaloen so puersa a mamapakiwas ed kanonotan mo.’​—Efeso 4:22-24.

 Wala met so pilalek a lalabanan na minilyon a totoon aliwan homoseksual ya labay dan unoren iray ganggan na Biblia. Singa bilang, saramay singa agla makapiasawa o say asawa ra et walaay deperensya tan agmakayarin misekso et kokontrolen day seksual a pilalek da anggano wala ray tukso. Maliket nin siansia so bilay da. Sarag met ya gawaen itan na saramay walaay liknaan na homoseksual no talagan labay dan paliketen so Dios.​—Deuteronomio 30:19.