Onlad karga

Anto so Baleg a Kairapan?

Anto so Baleg a Kairapan?

Say ebat na Biblia

 Say baleg a kairapan et ontutukoy ed sankairapan a panaon ya nagawa ed history na totoo. Base ed propesiya na Biblia, nagawa itan diad “kaunoran iran agew,” odino “panaon na anggaan.” (2 Timoteo 3:1; Daniel 12:4) Satan ya kairapan et “agni agawa manlapud inggapo na mundo a pinalsa na Dios anggad satan a panaon, tan agla nagawa lamet.”​—Marcos 13:19; Daniel 12:1; Mateo 24:21, 22.

Saray nagawa legan na baleg a kairapan

  •   Deralen so palson relihyon. Mapmaples tan makapabigla so kaderal na palson relihyon. (Apocalipsis 17:1, 5; 18:​9, 10, 21) Saray pakayari ed politika ya irerepresenta na United Nations so usaren na Dios ya manggawa ed saya.​—Apocalipsis 17:​3, 15-​18. *

  •   Atakien so tuan relihyon. Walay grupo odino alyansa na saray bansa ya onataki ed saray membro na tuan relihyon. Satan ya alyansa imay tinukoy ed libron Ezequiel ya “Gog ed dalin na Magog.” Balet, protektaan na Dios iray mandadayew ed sikato pian ag-ira naderal.​—Ezequiel 38:​1, 2, 9-12, 18-​23.

  •   Ukomen iray totoo. Ukomen nen Jesus so amin ya totoo tan ‘pambibiiganen to ra, a singa sakey a managpastol ya ibibiig to iray karnero ed saray kanding.’ (Mateo 25:31-​33) Say basiyan na pangukom nen Jesus ed kada too et no kasin sinuportaan to odino andi iray ‘agagi’ nen Jesus, ya kaiba ton manuley ed tawen.​—Mateo 25:34-​46.

  •   Tiponen iray manuley ed Panarian. Saray matoor a totoo ya pinilin manuley ya kaiba nen Kristo et nasumpal so bilay da diad dalin tan bilayen ira ed tawen.​—Mateo 24:31; 1 Corinto 15:50-​53; 1 Tesalonica 4:15-​17.

  •   Armagedon. Sayan “guerra a nagawa ed baleg ya agew na Dios a Makapanyarin-amin” et tatawagen met ya “agew nen Jehova.” (Apocalipsis 16:14, 16; Isaias 13:9; 2 Pedro 3:​12) Saramay inukom nen Kristo ya makanepegan na dusa et naderal. (Sofonias 1:​18; 2 Tesalonica 1:​6-​10) Naderal met so amin ya pakayari ed politika diad interon mundo, ya isisimbolo na samay tinukoy ed Biblia ya atap ya ayep ya walaan na pitoran ulo.​—Apocalipsis 19:19-​21.

Saray nagawa kayari na baleg a kairapan

  •   Ipriso si Satanas tan saray demonyo. Sakey ya makapanyarin anghel so mangibantak ed si Satanas tan saray demonyo diad “kaaralman,” ya mangisisimbolo ed singa inatey ya kipapasen. (Apocalipsis 20:​1-3) Say kipapasen nen Satanas diad kaaralman et singa sakey ya walad prisoan; agto la sarag ya impluensyaan so anggan siopa ed inerman a pasen.​—Apocalipsis 20:7.

  •   Onggapo so Sanlibon Taon ya Uley. Onggapo so 1,000 ya taon ya panuley na Panarian na Dios, ya mangiter ed totoo na dakel ya bendisyon. (Apocalipsis 5:​9, 10; 20:​4, 6) Walay agnabilang ya “baleg ya ulop” ya makaligtas ed “baleg a kairapan,” tan nanengneng da so igapo na Sanlibon Taon ya Uley diad dalin.​—Apocalipsis 7:​9, 14; Salmo 37:​9-​11.

^ Diad libron Apocalipsis, say palson relihyon et insimbolo na Makapanyarin Babilonia, say “maimpluensyan imoral a bii.” (Apocalipsis 17:​1, 5) Say ambalbalangan atap ya ayep ya maneral ed Makapanyarin Babilonia so mangisisimbolo ed organisasyon ya say gagala to et pankakasakeyen iray bansa ed interon mundo tan irerepresenta to iratan. Say datin tawag ed satan et League of Nations, tan natan et United Nations la.