Onlad karga

Panon ya Nibangat na Atateng so Ananak Da Nipaakar ed Sex?

Panon ya Nibangat na Atateng so Ananak Da Nipaakar ed Sex?

Say ebat na Biblia

 Siopay nepeg ya mangibangat ed ananak nipaakar ed sex? Ibabaga na Biblia a responsabilidad itan na saray ateng, tan napruebaan na dakel ya atateng a makatulong irayan suhestion:

  •   Ag-ibabaing. Prangka so Biblia nipaakar ed sex tan saray pribadon parte na laman, tan ingganggan na Dios ed bansan Israel a nepeg dan ibangat iratan ed saray ugugaw. (Deuteronomio 31:12; Levitico 15:2, 16-19) Sarag yoy mangusar na saray salita ya agmangiter na ideyan makapabaing so sex tan saray pribadon parte na laman.

  •   Daiset-daiset iran ibangat. Imbes ya maminpinsan ya itongtong ed anak yo so nipaakar ed sex no manmarmarikit o manbalolaki la, daiset-daiset yon ibangat ed sikato no antoy natalosan to la.—1 Corinto 13:11.

  •   Ibangat iray prinsipyo ed moral. Diad eskuelaan et nayarin babangatan iray ugugaw nipaakar ed sex. Balet ibabaga na Biblia a nepeg ya ibangat na atateng ed ananak da so aliwa labat a nipaakar ed saray pribadon parte na laman, noag pati say dugan pangipasen tan kagagawa ed sekso.​—Uliran 5:1-23.

  •   Dengelen so anak yo. Agmanpapasnok odino maniisip a tampol na aliwa no nantepet so anak yo nipaakar ed sex. Imbes, nepeg a sikayoy “aliston ondengel, agbengatbengat a mansalita.”​—Santiago 1:19.

No panon yon naprotektaan so anak yo ed saray managmolestya

Ibangat ed anak yo no antoy nepeg ton gawaen no bilang walay manmolestya ed sikato

  •   Nawalaay kakabatan. Amtaen no anto ray taktika na saray manag-abuso ed sekso.​—Uliran 18:15; nengnengen so kapitulo 32 na libron Questions Young People Ask​—Answers That Work, Volume 1.

  •   Amtaen so nagagawad bilay na anak yo. Agyo basta-basta ipipiya ed anggan siopa so anak yo no agkayo segurado no kasin napantiwalaan itan a too, tan ‘agpapaulyanan’ so ugaw.​—Uliran 29:15.

  •   Ibangat yo ra ya agbasta-basta onunor. Kaukolan ya aralen na ananak ya unoren so atateng da. (Colosas 3:20) Balet no ibangat yod anak yo a nepeg ton unoren a naynay so anggan siopa ya mas matatken, iiyan yod peligro a naabuso. Nayarin ibaga na atateng ed anak da, “No walay mangibagad sika ya gawaen so aglabay na Dios, agmo uunoren.”​—Gawa 5:29.

  •   Ipraktis no panon dan naprotektaan so sarili da. Ibangat so anak yo no antoy gawaen to no bilang walay manmolestya ed sikato no anggapo kayo. Iyakto iray posiblin nagawa pian makpel ton ibagan, “Aleg! Idalem ta kayo!” tan ombatik lan tampol. Ompan kaukolan yon panonotan so “ananak yo a paulit-ulit,” ta mainomay day makalingwan.​—Deuteronomio 6:7, Contemporary English Version.