Onlad karga

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Panangaro ed Sarili?

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Panangaro ed Sarili?

Say ebat na Biblia

 Ibabangat na Biblia ya duga met labat tan kaukolan ni ingen ya aroen moy sarilim diad balanse ya paraan. Duga labat ya asikasoen moy sarilim, walay respetom ed sarilim, tan naliknam ya walay kanam. (Mateo 10:31) Balet ag-ibabangat na Biblia ya magmaliw tayon makasarili. Imbes, ibabangat to tayon magmaliw ya balanse no tungkol ed panangaro ed sarili.

Siopay manuna ya dapat tayon aroen?

  1.   Say Dios so dapat ya manuna tayon aroen. Ibabangat na Biblia ya say sankaimportantian ya ganggan et: “Arom si Jehova a Dios mo ed interon pusom.”​—Marcos 12:28-30; Deuteronomio 6:5.

  2.   Say komaduan sankaimportantian ya ganggan et: “Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.”​—Marcos 12:31; Levitico 19:18.

  3.   Anggano anggapoy espisipikon ganggan ed Biblia ya aroen moy sarilim, say ganggan ya “arom so kaparam a too a singa ed sikan dili” et mangipapanengneng ya normal tan parad pankaabigan mo so pangaro tan panrespeto ed sarilim diad balanse ya paraan.

Siopa so manunan inaro nen Jesus?

 Impanengneng nen Jesus no panon ya balansien so panangaro ed Dios, kaparan too, tan sarili, tan ingganggan to ray disipulo to ya aligen day alimbawa to.​—Juan 13:34, 35.

  1.   Si Jehova a Dios so manunan inaro nen Jesus tan inusar toy interon bilay to pian sumpalen so kimey To. Oniay imbaga to: “Pian naamtaan na mundo ya inarok so Ama, gagawaen ko so ingganggan ed siak na Ama.”​—Juan 14:31.

  2.   Inaro nen Jesus iray totoo tan impanengneng to itan diad impangiter to ed saray pankaukolan da, ya inter to ni ingen so mismon bilay to parad sikara.​—Mateo 20:28.

  3.   Nibagan inaro to met so sarili to diad balanse ya paraan ta walay panaon ton manpainawa, mangan, tan man-enjoy kaiba iray papatumbok to tan arum ni ya posiblin magmaliw met ya disipulo to.​—Marcos 6:31, 32; Lucas 5:29; Juan 2:1, 2; 12:2.

Kasin nabawasan so liket mo tan respetom ed sarilim no unaen mon aroen so arum?

 Andi. Pinalsa itayo na Dios unong ed indengan to, tan say manunan kualidad to et say agmakasarilin aro. (Genesis 1:27; 1 Juan 4:8) Labay ton ibaga, wala met so abilidad tayon ipanengneng so agmakasarilin aro. Tua ya kaukolan tayon aroen so sarili tayo, balet mas maliket tayo no say Dios so manunan aroen tayo tan lanang tayon manggaway kamaongan ed arum. Singa ibabaga na Biblia, “mas makapaliket so mangiter nen say mangawat.”​—Gawa 20:35.

 Ibabaga na dakel a totoo natan ya magmaliw kan maliket no iyunam so sarilim. Sinalatan da la so “arom so kaparam a too” na “arom so sarilim.” Pero apatunayan la na dakel a totoo natan ya mas balibali liknaan da tan mas maliket ira nen inunor da iyan makabat ya bilin na Biblia: “Mantultuloy komon ya anapen na kada sakey so pankaabigan na arum a too, aliwan say dilin pankaabigan to.”​—1 Corinto 10:24.