Onlad karga

Anto so Tawen?

Anto so Tawen?

Say ebat na Biblia

Say impangusar ed salitan “tawen” ed Biblia et talora so manunan kabaliksan to: (1) say tawen ya nanenengneng tayo; (2) panaayaman na saray espiritu; tan (3) simbolo na atagey a posisyon. Diad kada impangusar, makatulong so konteksto pian naamtaan so dugan kabaliksan. *

  1. Say tawen ya nanenengneng tayo. Say “tawen” ya tutukoyen dia et say atmospera, ya ditan onsisiplog so dagem, ontitikyab iray manok, saray lurem et mangipepelag na uran tan snow, tan onkikirmat. (Salmo 78:26; Proverbio 30:19; Isaias 55:10; Lucas 17:24) Nayarin ontutukoy met itan ed outer space, ya kawalaan na “agew, bulan, tan saray bitewen.”—Deuteronomio 4:19; Genesis 1:1.

  2. Panaayaman na saray espiritu. Say salitan “tawen” et ontutukoy met ed espiritual ya tawen, odino say panaayaman na saray espiritu, ya mas atagey nen say uniberso tan walad paway na satan. (1 Arari 8:27; Juan 6:38) Sayan espiritual a tawen so panaayaman nen Jehova a Dios, ya sakey ya “Espiritu,” tan pati saray anghel ya pinalsa to. (Juan 4:24; Mateo 24:36) No maminsan, say “katawenan” et mangirerepresenta ed saray matoor ya anghel, ya “kongregasyon na saray masanto.”—Salmo 89:5-7.

    Inusar met na Biblia so “tawen” pian tukoyen so sakey a pasen ya kawalaan nen Jehova, “say pasen ya ayaman” to. (1 Arari 8:43, 49; Hebreo 9:24; Apocalipsis 13:6) Singa bilang, impasakbay na Biblia ya si Satanas tan saray demonyo et ibantak manlapud tawen, tan agla nayarin onarap ed si Jehova. Balet mansiansia iran espiritu.—Apocalipsis 12:7-9, 12.

  3. Simbolo na atagey a posisyon. Inusar na Biblia so “tawen” ya ontutukoy ed atagey a posisyon, ya maslak et mikonektaan ed autoridad ya manuley. Say walad satan ya posisyon et nayarin:

Antoy nanengneng ed tawen?

Diad tawen et dakdakel so gagawaen. Ditan manaayam so nilasus milyon ya espiritu ya “manusumpal ed salita [nen Jehova].”—Salmo 103:20, 21; Daniel 7:10.

Dedeskribien na Biblia so tawen ya maliwliwawan maong. (1 Timoteo 6:15, 16) Impanengneng ed si propeta Ezequiel diad panamegley na milagro so nipaakar ed tawen, ya satan et walad “kasnagan na liwawa,” tan kaibad impanengneng ed si Daniel so “apoy ya onaagus.” (Ezequiel 1:26-28; Daniel 7:9, 10) Say tawen et masanto, odino malinis, tan marakdakep.—Salmo 96:6; Isaias 63:15; Apocalipsis 4:2, 3.

Say ipapanengneng na Biblia nipaakar ed tawen et makapadinayew. (Ezequiel 43:2, 3) Balet, agnatalosan na totoo ya amin so nipaakar ed tawen lapud agtayo itan nanengneng.

^ par. 3 Say Hebreon salita ya in-translate ya “tawen” et nayarin nanlapu ed salita ya mankabaliksan na “atagey.” (Proverbio 25:3) Nengnengen so The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, diad pahina 1029.

^ par. 9 Ibabaga na Cyclopedia nen McClintock tan Strong ya satan a balon tawen ya nabasad Isaias 65:17 et mangisisimbolo et “balon gobierno, balon panarian.”​—Volume IV, pahina 122.