Onlad karga

Anto so Kasalanan?

Anto so Kasalanan?

Say ebat na Biblia

 Say kasalanan et antokaman ya gagawaen, liknaan, odino nononoten ya kontra ed saray estandarte na Dios. Kaibad satan so agpangunor ed saray ganggan na Dios diad panggawa na aliwa, odino agmatunong, ed pakanengneng na Dios. (1 Juan 3:4; 5:17) Ibabaga met na Biblia a say agpanggawa na duga et sakey a kasalanan.​—Santiago 4:17.

 Diad orihinal ya lenguahen inusar ed Biblia, saray salita parad kasalanan et mankabaliksan na “namintis ed marka,” odino target. Alimbawa, walay sakey a grupo na sundalo diad Israel nensaman ya marundunong a mamalsot ya “ag-ira namintis.” Say literal ya patalos na satan ya balikas et “ag-ira mankasalanan.” (Uko-ukom 20:16, New World Translation) Kanian, mankasalanan so sakey no namintis ed marka na perpekton estandarte na Dios.

 Lapud say Dios so Manamalsa, walay kanepegan ton manggawa na estandarte parad totoo. (Apocalipsis 4:11) Kada sakey ed sikatayo et walaan na eebatan ed sikato.​—Roma 14:12.

Kasin posible ya agbalot mankasalanan?

 Andi. Ibabaga na Biblia ya “amin et nankasalanan tan agmakadampot ed gloria na Dios.” (Roma 3:23; 1 Arari 8:46; Eclesiastes 7:20; 1 Juan 1:8) Akin?

 Saray unonan too, si Adan tan Eva, et anggapoy kasalanan da ed gapo. Pinalsa ira ya perpekto unong ed indengan na Dios. (Genesis 1:​27) Balet lapud agda inunor so Dios, nagmaliw iran agperpekto. (Genesis 3:​5, 6, 17-​19) Nen wala la ray anak da, impatawir day kasalanan tan ag-inkaperpekto. (Roma 5:12) Imbaga nen Arin David na Israel, “dia ed kasalanan innginew ak nen inak.”​—Salmo 51:5.

Kasin wala ray kasalanan ya mas grabe nen say arum?

 On. Alimbawa, ibabaga na Biblia ya saray totood Sodoma et “makasalanan ira a tuloy” tan saray kasalanan da et “ambelat.” (Genesis 13:13; 18:20) Nengnengen so taloran bengatla no panon kagrabe, odino kaseryoso, so kasalanan.

  1.   Belat. Ibabaga na Biblia ya paliisan tayo ray ambelat ya kasalanan a singa say seksual ya imoralidad, idolatriya, panagtakew, panagbuanges, panagkatkat, panagpatey, tan espiritismo. (1 Corinto 6:9-11; Apocalipsis 21:8) Wala met iray ibabaga na Biblia ya agninonot tan agginagala iran kasalanan, a singa saray makapasakit ya salita odino kagagawa. (Uliran 12:18; Efeso 4:​31, 32) Balet ipapanengneng na Biblia ya agtayo ipapasen ya anlemew labat so antokaman ya kasalanan ta nayarin manresulta itan ed mas graben isusumlang ed saray ganggan na Dios.​—Mateo 5:27, 28.

  2.   Motibo. Wala ray kasalanan ya agawaan na sakey lapud anggapoy amta to ed saray kakaukolanen na Dios. (Gawa 17:30; 1 Timoteo 1:13) Anggano agmet ibabaliwala na Biblia iray ontan ya kasalanan, ipapanengneng na satan ya aliwa iratan a singa saray kasalanan ya agawaan lapud ginagalan agpangunor ed saray ganggan na Dios. (Numeros 15:30, 31) Sarayan kasalanan et manlalapud “mauges a puso.”​—Jeremias 16:12.

  3.   No Panon Kabetbet. Diad Biblia et walay pandumaan na aminsan ya pankasalanan ed pankakasalanan ed andukey a panaon. (1 Juan 3:​4-8) Saramay ‘gagagalaen day mankasalanan,’ anggano naamtaan da lay duga, et ukomen na Dios.​—Hebreos 10:26, 27.

 Nayarin ambelbelat so liknaan na saramay akagaway seryoson kasalanan. Singa bilang, insulat nen Arin David: “Onlelereg ak ed karakel na kasalanan ko; nadedetdetan ak lapud ontan lay belat da.” (Salmo 38:4, Maung a Balita) Pero oniay ipapaseguro na Biblia: “Saray makasalanan a totoo et ibeneg da komun so kabibilay da tan omanen day panagnunot da. Ompawil ira komun ed Katawan a Dios tayo, ta mapangasi tan sipaparaan a mamirdona.”​—Isaias 55:7, Maung a Balita.