Onlad karga

Anto so Kamarerwa?

Anto so Kamarerwa?

Say ebat na Biblia

 Diad Biblia, say salitan “kamarerwa” so patalos na Hebreon salita ya neʹphesh tan say Griegon salita ya psy·kheʹ. Say literal ya labay ya ibaga na satan ya Hebreon salita et “sakey a pinalsan oniingas,” tan say Griegon salita et “mabilay a pinalsa.” a Say kamarerwa sirin et say mismon pinalsa, aliwan bengatlan walad dalem na satan ya tuloytuloy nin manbilay no inatey lay laman. Imanoen no panon ya ipapanengneng na Biblia ya say kamarerwa na too et say interon persona:

Agnaikdan na kamarerwa si Adan noagta sikaton mismo et “nagmaliw a mabilay a kamarerwa”

  •   Nen ginawa nen Jehova a Dios so unonan too ya si Adan, imbaga na Biblia ya “say too nagmaliw a too a mabilay a sikakamarerwa.” (Genesis 2:7, Say Biblia) Agnaikdan na kamarerwa si Adan noagta sikaton mismo so nagmaliw a mabilay a kamarerwa, odino persona.

  •   Ibabaga na Biblia ya say kamarerwa et sarag toy mankimey, manpirawat na naakan, mangan, manpasakop ed ganggan, tan maniwit na inatey. (Levitico 5:2; 7:20; 23:30; Deuteronomio 12:20; Roma 13:1) Interon persona so makagawa ed saratan.

Kasin imortal so kamarerwa?

 Andi, ompatey so kamarerwa. Dakel so bersikulo na Biblia ya mangipapanengneng ya mortal so kamarerwa. Nia ray alimbawa:

  •   “Say kamarerwa a mankasalanan ompatey.”​—Ezequiel 18:4, 20, Say Biblia.

  •   Diad Israel nensaman, no say sakey et makagaway seryoson kasalanan, “satan a kamarerwa [et] isian” bilang dusa ed sikato. (Exodo 12:15, 19; Levitico 7:20, 21, 27; 19:8, Say Biblia) Satan ya too et “nepeg a pateyen.”​—Exodo 31:14, Maung a Balita.

  •   Diad arum ya bersikulo na Biblia, inusar so literal ya terminon “inatey a kamarerwa” parad bangkay na too. (Levitico 21:11, paimanod leksab; Numeros 6:6, paimanod leksab) Anggaman dakel ya patalos na Biblia so angusar na saray terminon “bangkay,” “inatey a laman,” odino “inatey a too” ed saratan ya bersikulo, say inusar na orihinal ya Hebreo et say salitan neʹphesh, odino “kamarerwa.”

Say sakey nin labay ya ibaga na “kamarerwa” et “bilay”

 Uusaren met na Biblia so “kamarerwa” bilang arum ya salita parad “bilay.” Singa bilang, inusar ed Job 33:22 so Hebreon salita parad “kamarerwa” (neʹphesh) pian tukoyen so “bilay.” Ontan met, ipapanengneng na Biblia ya say kamarerwa na sakey a too, odino bilay to, et nayarin niiyan ed kaatapan o nirisga, odino nabalang.—Exodo 4:19; Ukom 9:17; Filipos 2:30.

 Makatulong itan ya impangusar ed salitan “kamarerwa” pian natalosan tayo iray bersikulo ya mangibabagan say kamarerwa et “nauyos.” (Genesis 35:18; Maung a Balita) Ipapanengneng na satan a panangibaga ya manampot la so bilay na sakey a too. Diad arum ya Biblia, impatalos itan ya balikas ed Genesis 35:18 bilang “kakauyos na linawa to.”​—Say Biblia.

Say nanlapuan na pananisian imortal so kamarerwa

 Satan ya bangat et aliwan diad Biblia so angalaan na saray sekta na Kakristianoan ya manisian imortal so kamarerwa, noagta diad Griegon pilosopiya nensaman. Oniay ibabaga na Encyclopædia Britannica: “No nabibitla ed Biblia so kamarerwa, walay koneksion to itan ed iyingas tan anggapoy ibabangat ton pambiigan na espiritual ya kamarerwa tan pisikal ya laman. Samay papanisiaan na Kakristianoan ya nambiigan so laman tan kamarerwa et inala ra ed saray Griego nensaman.”

 Agkokonsintien na Dios so impangilaok na saray bangat to ed saray pilosopiya na too, singa say panisia ed imortal ya kamarerwa. Imbes, oniay pasakbay na Biblia: “Manalwar kayo pian anggapoy makarel ed sikayo diad panamegley na pilosopiya tan maapan panagpalikdo unong ed tradisyon na totoo.”—Colosas 2:8.

a Nengnengen so The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, pahina 659, tan say Lexicon in Veteris Testamenti Libros, pahina 627. Depende ed konteksto so impangipatalos na dakel ya Biblia ed saray salitan neʹphesh tan psy·kheʹ, tan inusar da ray salitan singa say “kamarerwa,” “bilay,” “persona,” “pinalsa,” odino “laman.”