Onlad karga

Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Aborsion?

Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Aborsion?

Say Ebat na Biblia

 Ag-uusaren na Biblia so salitan “aborsion” no tutukoyen to so ginagalan pangekal ed agni inyanak ya ugaw. Balet, ipapanengneng na dakel ya bersikulo ed Biblia so pangipapasen na Dios ed bilay na too, kaiba lay bilay na agni inyanak ya ugaw.

 Say bilay et regalo na Dios. (Genesis 9:6; Salmo 36:9) Parad sikato, mabmabli so amin ya bilay, kaiba lay bilay na sakey ya ugaw ya wala ni ed eges. Kanian no ginagala na sakey ya pateyen so ugaw ya wala ni ed eges, sikatoy managpatey.

 Oniay ibabaga na Ganggan na Dios ed saray Israelita: “No wala ray manlalaban tan nasakitan day sakey a malukon tan sikatoy mananak ya andi ed oras, balet agmanresulta ed ipatey, nepeg a bayaran na samay akapasakit no antoy kerewen na asawa na samay bii; tan bayaran to itan diad panamegley na saray ukom. Balet no manresulta itan ed ipatey, nepeg ya iter moy bilay parad bilay.”​—Exodo 21:22, 23. a

 Kapigan onggagapo so bilay na too?

 Manlapu lad gapo na panlukon, ipapasen la na Dios ya mabilay a persona itan. Diad Biblia, aminpigan tinukoy na Dios so sakey ya ugaw ya wala ni ed eges bilang sakey a persona. Nia ray pigaran alimbawa ya mangipapanengneng ya parad Dios et anggapoy pandumaan na bilay na ugaw ya wala nid eges ed bilay na niyanak lan ugaw.

  •   Inggiya na Dios si David ya isulat iya: “Anengneng mo ak la anggan sanen ilulukon ak ni labat.” (Salmo 139:16) Impasen la na Dios si David bilang sakey a persona anggano agni niyanak.

  •   Sakey ni, amta na Dios ya walay espisyal ya gagala to ed si propetan Jeremias antis nin mismo ya sikatoy niyanak. Imbaga na Dios ed sikato: “Antis ta kan pormaen ed eges et kabat ta ka la, tan antis kan niyanak et pinasanto ta ka la. Ginawa ta kan propeta ed saray nasyon.”​—Jeremias 1:5.

  •   Say managsulat na Biblia ya si Lucas, sakey a doktor, et angusar na parehon Griegon salita pian ideskribe so sakey ya ugaw a wala nid eges tan kapangiyanak ya ugaw.​—Lucas 1:41; 2:12, 16.

 Kasin perdonaen ni na Dios so sakey ya nampaekal?

 Nayarin perdonaen na Dios iramay nampaekal. No awaten da natan so pangipapasen na Dios ed bilay, agkaukolan ya nakonsiensia iran maong. “Si Jehova et mapangasi tan maabagey . . . No panoy kaarawi na bubutayan na agew manlapud seselekan to, ontan so impangiyarawi to ed sikatayo na saray kasalanan tayo.” b (Salmo 103:8-12) Perdonaen nen Jehova so amin ya talagan magbabawi ed saray apalabas ya kasalanan da, kaiba lay aborsion.​—Salmo 86:5.

 Kasin mauges so pampaekal anggano napepeligro lay bilay na ina odino ugaw?

 Base ed ibabaga na Biblia nipaakar ed bilay na sakey ya agni niyanak ya ugaw, aliwan maabig ya rason so posibilidad ya napeligro so bilay na ina tan ugaw kanian manpaekal.

 Panon to balet no diad agew ya iyanak lay ugaw et walay emergency tan kaukolan ya manpili no kasin say isalba et bilay na ina odino say ugaw? Diad ontan ya situasyon, saramay nalalanor ya totoo so kaukolan ya mandesisyon no siopa so isalba.

a Papapawayen na arum ya patalos ya diad sayan ganggan ed Israel, say mas importante et say bilay na ina, aliwan say ugaw ya wala nid eges. Balet say tutukoyen na Hebreon kasulatan et aksidente ya ompatey so balanglan ina odino ugaw ya wala nid eges.

b Jehova so ngaran na Dios ya singa nabasa ed Biblia.​—Salmo 83:18.