Onlad karga

PALIWAWA NA SARAY TEKSTO NA BIBLIA

Apocalipsis 21:1—“Sakey a Balon Tawen tan Sakey a Balon Dalin”

Apocalipsis 21:1—“Sakey a Balon Tawen tan Sakey a Balon Dalin”

 “Tan anengneng koy sakey a balon tawen tan sakey a balon dalin; ta naandi la imay datin tawen tan samay datin dalin, tan anggapo la so dayat.”—Apocalipsis 21:1, Balon Mundo a Patalos.

 “Tan akanengneng ak na sakey a tawen a balo tan sakey a dalin a balo: ta say una a tawen tan say una a dalin linmabas lara; tan say dayat andi la.”—Apocalipsis 21:1, Say Biblia.

Say Labay ya Ibaga na Apocalipsis 21:1

 Sayan bersikulo et manguusar na saray simbolikon salita pian ipaamta ya salatan na Panarian na Dios ed tawen iray amin ya gobierno na too. Ekalen na Panarian so kaugsan tan manuley itan ed sakey a balon grupo na totoo ya mabulos ya manpasakop ed pananguley to.

 Say libro na Apocalipsis et impresenta panamegley na “saray tanda,” odino saray simbolo. (Apocalipsis 1:1) Kanian duga labat ya isipen tayon say tawen tan say dalin ya abitla ed sayan bersikulo et aliwan literal noagta simboliko. Niarum ni, abitla met so simbolikon “balon tawen” tan “balon dalin” diad arum iran bersikulo na Biblia. (Isaias 65:17; 66:22; 2 Pedro 3:13) No aralen tayo irayan bersikulo tan arum ni ran salaysay ed Biblia makaala tayoy ideya no antoy labay dan ibaga.

 “Sakey a balon tawen.” No maminsan uusaren na Biblia so salitan “tawen” pian irepresenta so pananguley odino saray gobierno. (Isaias 14:12-14; Daniel 4:25, 26) Kanian ibabaga na sakey a reperensya ya “isisimbolo na tawen so manuuley odino gobierno” diad saray pasingawey tungkol ed saray propesiya. a Diad Apocalipsis 21:1, mapatnag ya say tutukoyen na “balon tawen” et say Panarian na Dios. Sayan gobierno ed tawen ya no maminsan et tatawagen ya “Panarian na tawen” et aminpigan abitla ed libron Apocalipsis tan ed arum ni ran libro na Biblia. (Mateo 4:17; Gawa 19:8; 2 Timoteo 4:18; Apocalipsis 1:9; 5:10; 11:15; 12:10) Onsabi panaon ya diad panamegley nen Jesus bilang Ari et salatan na Panarian na Dios so “datin tawen,” ya ontutukoy ed amin ya aliwan perpekton gobierno ya impaalagey na totoo.—Daniel 2:44; Lucas 1:31-33; Apocalipsis 19:11-18.

 “Sakey a balon dalin.” Ibabaga na Biblia ya say literal ya dalin et agbalot naderal o nasalatan. (Salmo 104:5; Eclesiastes 1:4) Anto sirin so simbolikon dalin? Kaslakan et uusaren na Biblia so salitan “dalin” pian tukoyen iray totoo. (Genesis 11:1; 1 Awaran 16:31; Salmo 66:4; 96:1) Kanian sirin, say “balon dalin” et ontutukoy ed saray totoon mabulos ya manpasakop ed gobierno na Dios ed tawen. Say “datin dalin,” odino saray totoo ya onkokontra ed Panarian na Dios, et naandi la.

 “Anggapo la so dayat.” Singa say arum ya detalye na Apocalipsis 21:1, say “dayat” et simboliko met. Kaslakan et madaluyon tan aliwan mareen so dayat kanian irerepresenta na satan so dakdakel ya magulogulon totoo ya agda labay ya kabaten so Dios tan unoren iray ganggan to. (Isaias 17:12, 13; 57:20; Apocalipsis 17:1, 15) Naandi met iratan ya totoo. Ibabaga na Salmo 37:10: “Agmanbayag et anggapo lay mauges; nengnengen moy kawalaan da, et anggapo la ra.”

Say Konteksto na Apocalipsis 21:1

 Ipapasakbay na libron Apocalipsis iray nagawa diad “agew na Katawan.” (Apocalipsis 1:10) Base ed propesiya na Biblia, ginmapo itan ya agew nen 1914 nen ginmapon nanuley si Jesus bilang ari na Panarian na Dios. b Balet agto nin tampol uleyan so interon dalin. Diad tua, ibabaga na saray propesiya ya lalon onuges so situasyon na mundo diad bandad gapo na “agew na Katawan.” Satan ya unonan parte na uley to et tatawagen ya “kaunoran iran agew.” (2 Timoteo 3:1-5, 13; Mateo 24:3, 7; Apocalipsis 6:1-8; 12:12) Kayari na satan ya mapeligro tan mair-irap ya panaon, ekalen na Panarian na Dios so simbolikon datin tawen tan datin dalin, tan onsalat so panaon ya walay kareenan tan pankakasakey. Panliketan na saray sakop na Panarian—“say balon dalin”—so balibalin bilay tan perpekton laman.—Apocalipsis 21:3, 4.

 Bantayan iyan antikey ya video pian nawalaan kay ideya ed libro na Apocalipsis.

a McClintock and Strong’s Cyclopedia (1891), Volume IV, pahina 122.