Onlad karga

Aligen so Personalidad na Dios

Mas Parakepen so Ugalim

Say Dalan na Maliket ya Kabibilay—Inkakontento tan Inkamaiter

Dakel so mangibabaga ya maliket ka tan maong so bilay mo no dakel so kaykayarian o kayamanan mo. Balet kasin say kuarta tan kaykayarian so mangiter na permanentin liket? Antoy ipapanengneng na ebidensya?

Panliketan Iray Maong ya Resulta na Panangiter

Say panangiter et pankamaongan mo tan na arum. Manreresulta itan ed kooperasyon tan pankakaaro. Panon kan magmaliw ya maliket no mangiter ka?

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Pisasalamat?

Dakel so maong ya epekto no iyugali tayo itan. Panon itan ya makatulong ed sika, tan panon mon niyugali itan?

Pagmaliw a Mauyamo—Pakapatnagay Karunongan

Mairap so mansiansian kalmado no aliway impantrato ed sika na arum, balet bibilinen na Biblia iray Kristiano ya magmaliw a mauyamo. Antoy makatulong pian nabayuboan mo iyan balibalin kualidad?

Say Dalan na Maliket ya Kabibilay—Panamerdona

Say toon misasanok tan mabarong et agmaliket tan makapuy so epekto tod laman to.

No Akin ya Maong so Epekto na Pagmaliw a Matua

Ipapanengneng na saramay angistorya ed eksperiensya ra ya importante so magmaliw a matua.

Maong ya Pipiulop ed Arum

Say Dalan na Maliket ya Kabibilay—Panangaro

No mangaro itayo tan aroen da tayo, makatulong itan na baleg pian magmaliw itayon maliket.

Prinsipyo ya Ag-ondadaan tan Parad Amin—Aro

Say aro ya manunan nabibitlad Biblia et aliwan samay romantiko odino seksual ya panangaro.

No Panon Mon Nakontrol so Pasnok Mo

No agmo nakontrol so pasnok mo, nayarin makapuy so epekto tod laman mo tan ontan met so epekto no em-eman moy pasnok mo. Kanian antoy nagawaan mo no talagan nasyosyodotan ka lad asawam?