Onlad karga

ALIGEN SO PANANISIA RA | JOB

Pinaabig nen Jehova so Amin a Sakit ya Nalilikna To

Pinaabig nen Jehova so Amin a Sakit ya Nalilikna To

Dinmeen ya siansia iramay lalaki tan anggapo lay oneesel. Anggapoy arum ya narengel noag say ampetang ya siplog na dagem manlapud desierto na Arabia. Naksawan lay Job ed andukey ya impidebati to, anggapo lay nibaga to. Imadyin mon akakuliseng si Job legan ya akanengneng ed taloran kakaaro to—si Elifaz, Bildad, tan Zofar—ya singa susuboken to no mansalita ni ra. Ag-ira makanengneng ed sikaton diretso, ta amta ran anggapoy agawaan na ansasakit ya imbaga ra tan saray “maapan salita” da. (Job 16:3) Mas lalon nagmaliw ya determinado si Job ya ag-ikbanan so integridad to.

Amta nen Job ya apansiansia toy integridad to anggano abalang lan amin so walad sikato. Alimas so amin ya kaykayarian to, anggapo lay samploran ananak to, naandi so suporta tan respeto na kakanayon tan kakaaro to, tan natan et binmigay pati laman to lapud sakit. Dinmeket so baog to—napnoy kegang tan nena, tan bibigisen da la. Anggan say ingas to et ambanget met la. (Job 7:5; 19:17; 30:30) Tan natan, ampetang so ulo to ed taloran kakaaro to. Labalabay ton paneknekan ya aliwan tua so akusasyon da tan anggapoy kasalanan to. Ag-ira akasel ed sampot ya imbaga nen Job. Anggapo lay naitupak dad sikato. Balet siansia nin wadtan so sakit ya nalilikna nen Job. Kakkaukolan ton talagay tulong.

Natalosan tayo no akin ya onman so panag-isip nen Job. Kaukolan toy nabilin tan ipetek. Kaukolan to met so napabiskeg tan naligliwa, ya agginawa na taloran kakaaro to. Kasin asalim lay dinmalan ed subok ya aliknam ya wala komoy manligliwa tan manpabiskeg ed sika? Asalim met lay adismaya lapud ginawa na saray ipapasen mon kakaaro? No amtaen mo no panon ya tinulongan nen Jehova si Job tan no antoy ginawa met nen Job, seguradon agka naekalan na ilalo tan ombiskeg so liknaan mo.

Marunong tan Maong ya Manimbawa

Ag-inilaloan so tinmumbok ya agawa. Wala ni manayay sakey a lakin wadman legan ya mande-debati ra—say ngaran to et Elihu tan ugaw ni no ikomparad si Job tan saramay taloran lalaki. Anengneng ton amin so agawa tan marendeen ya ondedengel ed sikara. Balet ag-aliketan ed saray arengel to.

Mansyodot ya maong si Elihu ed si Job. Singa sasaksaken so puso to legan ton nanenengneng ya sayan matunong ya too et ipipilit ton “paneknekan a sikato so duga, aliwan say Dios.” Balet siempre, akasian toy Job—amta toy irap ya dinalan to, amta to met ya matoor nin siansia, tan kakkaukolan toy simbawa tan ligliwa. Kampegan naupot so pasensia nen Elihu ed saramay taloran palson managligliwa! Arengel to iray ansasakit ya salita ya imbaga ra ed si Job, anengneng to no panon dan sinali ya pakapuyen so pananisia tan katooran to, tan anggapon balot so respeto ra ed sikato! Say mas grabe ni, pinapaway dan mauges so Dios. Kanian apano lan maong si Elihu tan kaukolan to lay mansalita!—Job 32:2-4, 18.

“Maedad kayo la,” so kuan to, “balet siak, ugaw ak ni. Kanian pinokpokan koy sarilik lapud panagrespetok, tan agko sinalin ibagad sikayo so amtak.” Balet natan et agto la napokpokay sarili to. Kanian inkuan to: “Aliwan say edad labat so manggawad sakey a marunong, tan aliwan saray mamasiken labat so makatalos ed duga.” (Job 32:6, 9) Dakel so imbaga tod si Job, tan pinaneknekan to ya say karunongan et ag-akadepende ed edad. Arawin dalin so ginawa to no ikompara ed si Elifaz, Bildad, tan Zofar. Impaseguro tod si Job ya agto melmelagen tan agto la aruman so sakit ya nalilikna to. Impanengneng toy respeto ed si Job lapud tinawag to ed ngaran tan imbaga to ya aliwa so ginawa na saramay talora. * Marespeto ton imbaga: “Natan, Job, dengel mo pa ray salitak.”—Job 33:1, 7; 34:7.

Tinawag nen Elihu si Job ed ngaran, nirespeto to, tan maomaong so impantrato to

Prangka ya sinimbawa nen Elihu si Job: “Imparengel mod siak, . . . ‘Malinis ak, anggapoy kasalanan ko; aliwa ak a marutak, anggapoy lingok. Balet say Dios et manaanap na rason pian sumpaen to ak.’” Insan, impaimano nen Elihu no anton talagay problema nen Job nen intepet to: “Kasin kombinsido kan maong a duga ka kanian ibabagam ya, ‘Mas matunong ak nen say Dios’?” Agnapalampas nen Elihu so onian panagrason kanian inkuan tod si Job: “Nalilingo ka ed sayan imbagam.” (Job 33:8-12; 35:2) Natatalosan nen Elihu ya pinasya lay sanok nen Job lapud amayamay so naandi ed sikato tan aliwliwa so impantrato ed sikato na saray ipapasen ton kakaaro. Balet pinasakbayan toy Job: “Manalwar ka pian agka itonton na sanok mo ed pagmaliw a maruksa.”—Job 36:18.

Indanet nen Elihu so Kaabigan nen Jehova

Say sankaimportantian, indepensa nen Elihu so Dios a Jehova. Mapuersa ton imbaga iyan importantin katuaan: “Agbalot manggaway mauges so tuan Dios, agbalot manggaway aliwa so Makapanyarin-amin! . . . Agpipikeweten na Makapanyarin-amin so hustisya.” (Job 34:10, 12) Impaliwawa nen Elihu ed si Job ya no aliwan mapangasi so Dios ya Jehova, ompan adusa lay Job lapud palpalaran ya impansalita to. (Job 35:13-15) Tan imbes ya mankunkunwari si Elihu ya amta to lan amin, mapaabeba ton binidbir: “Say Dios et mas makapadinayew ni nen say amta tayo.”—Job 36:26.

Anggano prangka si Elihu, siansia nin maomaong. Imbaga tod si Job ya sikatoy paabigen nen Jehova. Onia so ibaga na Dios ya nagawa ed matoor ya lingkor to: “Say laman to et magmaliw a malangwer nen say laman na ugaw; sikatoy ompawil ed saray agew na kaksilan to.” Ontan met, nanengneng ya talagan maong a too si Elihu ta imbes ya sikaton lanang komon so mansalita, pinansalita toy Job. “Mansalita ka,” so inkuan to, “ta labay kon paneknekan a duga ka.” (Job 33:25, 32) Balet ag-inmesel si Job. Ompan alikna ton agto la kaukolan ya idepensa so sarili to ta makapaseseg tan maomaong si Elihu. Nayarin akaakis ni ingen lapud alikna ton natatalosan nen Elihu.

Dakel so naaralan tayo ed sarayan duaran matoor ya lalaki. Naaralan tayo ed si Elihu no panon tayon simbawaen tan pasesegen so arum. Say tuan kaaro et agnababaingan ya ibaga so kakapuyan o lingo na kaaro to. (Proverbio 27:6) Labay tayoy magmaliw ya ontan a klase na kaaro—maong tan makapaseseg anggano palpalaran ya mansalita so kaaro tayo. Tan no sikatayo met so simbawaen, naalig tayoy Job no mapaabeba tayon ondengel tan agtayo ibabaliwala so simbawa. Kaukolan tayon amin so simbawa tan panangipetek. Awaten tayo itan ta bilay tayo so nalalanor.—Proverbio 4:13.

“Panamegley na Maksil a Dagem”

Nen nansalita lay Elihu, mabetbet ton bitlaen so dagem, lurem, karol, tan kirmat. Oniay imbaga to nipaakar ed si Jehova: “Dengel yon maong so dalagurog na boses to.” Insan walay imbaga nen Elihu nipaakar ed “maksil a dagem.” (Job 37:2, 9) Posible ya legan a mansasalita, mankasil lan mankasil so siplog na dagem. Insan makapabegas na bago so sinmublay ya agawa—nansalita si Jehova!—Job 38:1.

Talagan marakdakep a pribilehyo so nabangatan na Amalsa na interon uniberso!

Legan mon babasaen so libron Job, makapabiskeg no wadia ka la ed saray kapitulo ya mitotongtong lay Jehova ed si Job. Saray katuaan ya imbaga nen Jehova et singa maksil a dagem ya angekal ed saray katilaan ya imbaga nen Elifaz, Bildad, tan Zofar. Diad tua, ag-iran tampol kinatongtong nen Jehova. Nampokus nin unona si Jehova ed si Job. Impetek to ni so lingkor to, ya singa gagawaen na sakey ya ama ed anak to.

Natatalosan nen Jehova so sakit ya nalilikna nen Job. Nakakasian to, tan ontan ya lanang so nalilikna to kada no naiirapan iray ananak to. (Isaias 63:9; Zacarias 2:8) Balet amta to met ya bastabasta nansalita si Job ya “andiay kakabatan,” kanian linmoor laingen so problema to. Kanian pian nipetek nen Jehova si Job, tinepetan to: “Iner so kawalaan mo sanen inletneg koy dalin? Ibagam ed siak, no iisipen mon natatalosan mo.” Nen inggapo na Dios so impamalsa to, saray “bitewen ed kabuasan” odino saray anghel et inmeyag ed liket lapud inkarakep na saray pinalsa. (Job 38:2, 4, 7) Siempre, anggapoy amta nen Job ed satan.

Nansalita si Jehova diad maksil a dagem tan maaro ton impetek so panagnonot nen Job

Kayari to, imbaga nen Jehova iray nipaakar ed saray pinalsa to. Singa ibabangat toy Job nipaakar ed natural science, diad saray subject ya astronomy, biology, geology, tan physics. Angibaga si Jehova na nanduruman klase na ayayep ya nanengneng ed lugar nen Job, singa say leon, wawak, atap a kanding, asno, toro, ostrits, kabayo, falcon, agila, Behemot (o hippopotamus), tan Leviatan (nayarin ontutukoy ed buwaya). Talagan marakdakep a pribilehyo so nabangatan na Amalsa na interon uniberso! *

Akaaral ya Manpaabeba tan Alikna Toy Panangaro

Antoy labay ya idanet nen Jehova? Kaukolan nen Job so manpaabeba. Nen nanreklamo si Job lapud say amta to et si Jehova so lapuan na amin ya impanirap to, lalo to labat ya sinakitan so liknaan to tan inyarawi toy sarili to ed maar-aron Ama to. Kanian aminpigan tinepetan nen Jehova si Job no iner so kawalaan to nen ginawa To iray makapadinayew ya pinalsa, tan no kasin sarag nen Job ya pakanen, kontrolen, tan paamoen iraya. Agsarag irayan kontrolen nen Job, kanian anggapo sirin so karapatan to ya kuestionen so Amalsa! Seguradon mas dakel so amta nen Jehova tan mas malaknab so kakabatan to nen say si Job!

Ag-indepensa nen Job so sarili to tan agla akikatunongan ed si Jehova

Nanengneng so panangaro nen Jehova ed amin ya imbaga to ed si Job. Singa ibabaga nen Jehova ed si Job: ‘Ana’ko, anengneng mo ya sarasarag ko irayan palsaen tan asikasoen. Agmo sirin iisipen ya agta ka sarag ya asikasoen. Agko nitepel ya paulyanan ta ka, o laen ko iray ananak mo, kaykayarian mo, tan biskeg mo.’

Amidua labat ya inmebat si Job ed saray tepet nen Jehova. Agto indepensa so sarili to tan agla akikatunongan ed si Jehova. Mapaabeba ton inawat ya datdaiset so amta to tan magbabawi ed palpalaran ya impansalita to. (Job 40:4, 5; 42:1-6) Talagan mabiskeg so pananisia nen Job! Diad amin ya dinalan to, matoor nin siansia ed si Jehova. Inawat toy impandisiplina nen Jehova ed sikato tan inuman toy panagnonot to. Kanian itepet tayo met ed sarili tayo, ‘Mapaabeba ak met kasi no ipetek o simbawaen ak na arum?’ Kaukolan tayon amin so tulong. Tan no awaten tayo itan, aaligen tayoy pananisia nen Job.

“Agkayo Nansalitay Katuaan Nipaakar ed Siak”

Kinmiwas la natan si Jehova pian ligliwaen si Job ed amin a sakit ya nalilikna to. Kinatongtong toy Elifaz, say sankatatkenan ed samay talora. Inkuan nen Jehova ed sikato: “Pinasyay sanok ko ed sika tan ed duaran kakaarom, ta agkayo nansalitay katuaan nipaakar ed siak, aliwan singa say lingkor kon si Job.” (Job 42:7) Isip mo pa iyan imbaga nen Jehova. Kasin ibabaga nen Jehova ya puros tila so amin ya imbaga na taloran lalaki, tan amin ya imbaga nen Job et duga? Siempre andi. * Pero, baleg so pandumaan nen Job tan saray mangaakusa ed sikato. Ondadalan ed mair-irap ya situasyon si Job, maer-ermen, tan asakitan ed makapainsulton akusasyon ed sikato. Kanian natalosan tayo no akin ya wala ray nibaga ton aliwa. Duma balet so situasyon nen Elifaz tan say duaran kaiba to. Ginagala day mansalita na ansasakit lapud makapuy so pananisia ra tan mapaatagey ira. Agda labat inambon si Job, anggan si Jehova et dineralan da met, ya pinapaway dan mauges a Dios tan anggapoy panangasi to!

Kampegan mabmabli so bagat ya imbaga nen Jehova ya kaukolan ya iyapay na taloran lalaki. Kaukolan day mangiyapay na pitoran kalakian a baka tan pitoran kalakian ya karnero. Seguradon mabmabli so balor na sayan bagat ta diad inlabas na panaon, diad Mosaikon Ganggan, kaukolan ya mangibagat na kalakian a baka so atagey a saserdote parad kasalanan to ya apilanor toy interon bansa. (Levitico 4:3) Satan so sankamablian ya ayep ya ibabagat unong ed Ganggan. Sakey ni, imbaga nen Jehova ya awaten to labat so bagat na taloran lalaki no ipikasi ira nen Job. * (Job 42:8) Seguradon binmiskeg so liknaan nen Job ta say Dios ya mismo so angidepensa ed sikato tan anengneng ton si Jehova et talagan Dios na hustisya!

“Ipikasi kayo na lingkor kon si Job.”—Job 42:8

Walay talek nen Jehova ya unoren nen Job so ganggan To ya perdonaen to iramay akasakit ed sikato. Tan talagan agdinismaya nen Job so Ama to. (Job 42:9) Impanengneng nen Job diad gawa tan aliwa labat ya diad salita ya talagan agto ikbanan so integridad to. Kanian talagan benendisyonan nen Jehova.

“Si Jehova et Maar-aro”

Talagan “maar-aro tan mapangasi” si Jehova ed si Job. (Santiago 5:11) Panon tayon nibaga? Impawil nen Jehova so biskeg nen Job. Imadyin mo pay alikna nen Job nen nagmaliw ya “malangwer nen say laman na ugaw” so interon laman to, ya singa impropesiya nen Elihu! Wadtan met la ray kapamilya tan kakaaro to ya sinmuporta tan angiter na regalo ed sikato. Impawil tan dinoble ni ingen nen Jehova so amin ya kaykayarian nen Job. Panon to balet so sankaaraleman ya sugat to—say inkaandi na ananak to? Nagmaliw lamet ya maliket si Job tan say asawa to nen awalaan ira lamet na samploran ananak! Mamilagron pinarukey nen Jehova so bilay nen Job. Sikatoy nambilay ni na kaaruman ya 140 taon tan anengneng to ni ray ananak tan apo to anggad komapat ya henerasyon. “Diad kaunoran et inatey si Job kayari na andukey tan napnek ya impanbilay to.” (Job 42:10-17) Diad Paraiso, nakaiba lamet nen Job so asawa tan pamilya to, kaiba la iramay samploran ananak da ya inala nen Satanas ed sikara.—Juan 5:28, 29.

Akin et ontan lan karakel so bendisyon nen Jehova ed si Job? Inkuan na Biblia: “Nadngelan yo so impansungdo nen Job.” (Santiago 5:11) Sinungdoan nen Job so nantatabonan ya problema ya agtayo anggan naisip no panon kairap. Ipapanengneng na salitan “impansungdo” ya aglabat alampasan nen Job iray subok. Sikatoy nansungdo ya agto inikbanan so pananisia tan panangaro tod si Jehova. Imbes ya manpasnok tan mansinti, pinerdona to iramay akasakit ed sikato. Binembenan ton malet so ilalo to tan pinansiansia to so sankaimportantian ya walad sikato, say integridad to.—Job 27:5.

Kaukolan tayon amin so mansungdo. Singa si Job, seguradon salien nen Satanas ya pakapuyen itayo. Balet no mansungdo tayo, mansiansia tayon mapaabeba, mabulos tayon perdonaen so arum, tan agtayo ikbanan so pananisia tan integridad tayo, seguradon nabembenan tayon malet so ilalo tayo. (Hebreo 10:36) Seguradon anggapoy nagawaan nen Satanas tan napaliket tayoy puso nen Jehova no aligen tayo so pananisia nen Job!

^ par. 6 Amayamay so imbaga nen Elifaz, Bildad, tan Zofar—inmabot ed siameran kapitulo na Biblia—balet anggan aminsan, agdan balot tinawag si Job ed ngaran to.

^ par. 14 No maminsan, idedeskribe nen Jehova so sakey a bengatla ed literal tan simplin paraan, balet no maminsan et diad simbolikon paraan. (Nengnengen iray alimbawa diad Job 41:1, 7, 8, 19-21.) Antokaman ya paraan so inusar nen Jehova nen akitongtong ed si Job, labay ton natulongan si Job ya nawalaan na aralem a respeto ed Amalsa ed sikato.

^ par. 18 Diad tua, kinopya nen apostol Pablo so sakey ed saray imbaga nen Elifaz lapud tua iman. (Job 5:13; 1 Corinto 3:19) Anggano tua so imbaga nen Elifaz, aliwa itan ya tua ed agawad si Job.

^ par. 19 Anggapoy nabasa ed Biblia ya binagaan nen Jehova si Job ya mangiyapay met na onian bagat parad asawa to.