Onlad karga

ALIGEN SO PANANISIA RA | JOB

“Agko Ikbanan so Integridad Ko!”

“Agko Ikbanan so Integridad Ko!”

Walay laki ya akalespak ed dalin, napno na pelsa so laman to manlapud ulo anggad dapan. Akatewek labat, makapkapuy, bukbukor to, tan anggapoy biskeg ton ablogen iray apangat ya ontitikyab ed kaliberliber to. Akayurong ed dapol pian ipanengneng ton maneermen, tan walad abay to so sakey a piraso na langa ya uusaren ton panggogo ed sugat to. Baleg so naandi ed sikato. Intilak na kakaaro, kakaabay, tan kakanayon to. Balbalawen na totoo, anggan saray ugugaw. Say amta to, say Dios ya Jehova so nanlapuan na saraya, balet alingo-lingo.​—Job 2:8; 19:18, 22.

Sayan laki et si Job. “Anggapoy miparad sikato diad dalin,” so deskripsion na Dios ed sikato. (Job 1:8) Anggan pigaran siglo lay linmabas, siansia ni ya impasen nen Jehova si Job ya sakey ed saray sankatunongan ya nambilay ed mundo.​—Ezequiel 14:14, 20.

Kasin walay aarapen mo met ya problema? Napaseseg ka sirin ed istorya nen Job. Mas natalosan mo met so kualidad ya kaukolan na Dios ed kada lingkor to​—say integridad. Naipanengneng na totoo so integridad no manmatoor ira tan ag-ira onsusuko ya gawaen so labay na Dios, tan mansiansia iran malinis ed moral anggano aliwan mainomay so situasyon. Dakel ni so naaralan tayo ed si Job.

Say Ag-amta nen Job

Posible ya kayari impatey nen Job, insulat nen Moises so istorya nen Job. Diad panangigiya na Dios, aliwan saray agawa labat ed dalin ya akaapekto ed si Job so insulat nen Moises, noagta anggan saray pigaran agawa ed tawen.

Diad gapo na istorya nen Job, balibali tan maliket so bilay to. Mayaman, kabkabat, tan respetado ed interon Uz​—posible ya walad norte na Arabia. Maite-iter si Job ed saray mairap-bilay tan proprotektaan to iramay pakaskasi. Sikaran sanasawa et abendisyonan na 10 ananak. Say sankaimportantian, maespiritual a too si Job. Pinaliket toy Jehova, ya singa saray arawi lan kakanayon to ya si Abraham, Isaac, Jacob, tan Jose. Singa sarayan patriarka, si Job et inmakto met ya saserdote parad sarili ton pamilya, tan lanang ya mangiyaapay na bagat parad saray ananak to.​—Job 1:1-5; 31:16-22.

Balet biglan anguman so eksena, diad tawen so nagmaliw ya kawalaan na istorya. Singa alukasan so kurtina na tawen kanian naamtaan tayo iramay ag-amta nen Job. Nantitipon so amin ya matoor ya anghel ed arapan nen Jehova, insan linmoob so rebelde ya anghel ya si Satanas. Amta nen Jehova ya kukuestionen nen Satanas so matunong a too ya si Job, kanian impaimano na Dios ed si Satanas so makapadinayew ya integridad nen Job. Matangas ya inmebat si Satanas: “Anggapo kasi rason no akin a tatakotan nen Job so Dios? Agta sikatoy proprotektaan mo, ya angiyan kay alar ed paliber to tan ed abung to tan ed amin a walad sikato?” Kabusol a maong nen Satanas iray totoo ya agda iikbanan so integridad da. No ipapanengneng da so interon puson debosyon da ed Dios a Jehova, papaneknekan dan si Satanas et traidor tan anggapoy panangaro to. Kanian impilit nen Satanas ya manlilingkor labat si Job ed Dios lapud makasarili iran rason. No nabalang kuno ya amin so walad si Job, imbaga nen Satanas ya arap-arapan lanlamang ya sumpaen nen Job si Jehova!​—Job 1:6-11.

Ag-iya amta nen Job, balet sikatoy inikdan nen Jehova na balibalin pankanawnawa: Pruebaan to ya aliwa si Satanas. Sarag nen Satanas ya laen so amin ya walad si Job, basta agto labat sasakitan. Kanian ginawa nen Satanas so mauge-uges ya plano to. Diad loob labat na sanagew, nantutumbokan ya trahedya so sinmabi ed si Job. Amin ya alaga ton ayayep​—unona, saray baka tan asno, sinmublay iray karnero, insan saray kamelyo—​et inatey ya amin! Say mas grabe ni, anggan saramay lingkor to ya mangaasikaso ed saray ayayep to et pinatey met. Imbalita ed si Job ya inatey imay sakey ya grupo lapud “apoy a nanlapud Dios,” ya posiblin ontutukoy ed kirmat. Agni lanti natatalosan nen Job so impatey na saray lingkor to tan ayayep to, balet wala lamet so makapabiglan agawa! Legan ya saniiba so 10 ananak to ed abung na panguloan to, walay maksil ya alimbusabos ya aneral ed saman ya abung kanian ageray, tan inatey iran amin!​—Job 1:12-19.

Ompan agtayo naisip no panon kasakit so alikna nen Job. Pinilat toy kawes to, kiniskisan toy ulo to, insan sinmubsob ed dalin. Imbaga to ya say Dios so angiter tan angala ed amin ya walad sikato. On, pinapaway nen Satanas ya nanlapud Dios so amin ya agawan trahedya. Balet, agminudmora o sinumpa nen Job so Dios a singa imbaga nen Satanas ya nagawa. Imbes, imbaga nen Job: “Mantultuloy komon a narayew so ngaran nen Jehova.”​—Job 1:20-22.

Ag-amta nen Job ya sikatoy dederalan nen Satanas diad arap na Dios

“Seguradon Mudmoraen To Ka”

Mamapasnok ya maong si Satanas tan agsinmuko. Linma lamet ed pantitipon na saray anghel diad arap nen Jehova. Inrayew lamet nen Jehova so integridad nen Job anggan dinmalan ed dakel ya subok nen Satanas. Balet inmebat si Satanas: “Baog parad baog. Say too et iter toy amin a walad sikato parad bilay to. Balet, salim pan iyunat so limam tan pasakitan moy pukel tan laman to, seguradon mudmoraen to ka ya arap-arapan.” Parad si Satanas, segurado ya mudmoraen o sumpaen la nen Job so Dios no mansakit na grabe. Lapud walay tiwala nen Jehova ed si Job, inmabuloy si Jehova ya ikdan nen Satanas na sakit si Job​—basta agto labat papateyen.​—Job 2:1-6.

Agnambayag, nansakit si Job ya singa adeskribe ed gapo. Isip mo pa met so pakaskasi ya asawa to. Anta inateyan la lanti na samploran anak, nansakit ni na grabe so masiken to tan anggapo kalamor so nagawaan to ed pakaskasin kipapasen na asawa to! Lapud belat na dadalanen to, nibaga tod si Job: “Siansia nin agmo ikbanan so integridad mo? Mudmoram so Dios pian ompatey ka la!” Singa aliwa lan sikato may inar-aron asawa nen Job lapud satan ya imbaga to. Inisip nen Job ya nibaga iman na asawa to lapud nanairapan lan maong, kanian singa la kuno sakey ya biin makulangkulang no mansalita. Balet siansia nin agsinumpa nen Job so Dios tan agto angibaga na mauges.​—Job 2:7-10.

Antam ya pati sika et kaiba ed sayan istorya? Aliwan si Job labat so inakusaan nen Satanas, noagta amin ya totoo. Imbaga nen Satanas: “Say too et iter toy amin a walad sikato parad bilay to.” Diad arum ya panangibaga, manisia si Satanas ya anggapoy anggan sakey ya too ya mansiansian matoor ed si Jehova. Ipipilit ton agmo inaro so Dios, tan taynan mo lanlamang so Dios pian protektaan so sarilim. Singa ibabaga nen Satanas ya makasarili ka met ya singa sikato! Labay mon pruebaan ya matila si Satanas? Kada sakey ed sikatayo et walay pribilehyo ton gawaen itan. (Proverbio 27:11) Amtaen tayo natan no antoy tinmumbok ya probleman inarap nen Job.

Pinakapuy Da, Imbes ya Pabiskegen Da Komon

Abalitaan na taloran kabkabat nen Job so agawa ed sikato, kanian linma ra pian pabiskegen da. Indeskribe ira na Biblia ya kakaaro odino kabkabat nen Job. Nen abantag day Job manlapud arawi, agda abidbir. Duma lan maong so itsura to, manpapaotot tan asireg lay laman to. Sayan taloran lalaki​—si Elifaz, Bildad, tan Zofar—​et singa nakakasian da met si Job. Nanugaog ira tan angisabuyag iray dabok ed ulo ra. Insan linmespak irad dalin ya asingger ed si Job tan ag-ira inmesel. Sakey simba iran akayurong, sanagew-sanlabi, ya anggapoy nansalita. Ompan isipen tayo ya makapabiskeg so agda inyesel, balet anggapon talaga so personal ya interes dad si Job lapud agda labat anggan tinepetan tan kinumusta so situasyon to. Say anengneng da labat et say paniirap to.​—Job 2:11-13; 30:30.

Anggad sinmabi punto ya nansalita lay Job. Imbaga to no panon kasakit so nalilikna to tan insumpa to so agew na inkiyanak to. Tan binitla to no antoy manunan rason no akin ya miserable la. Say amta to et nanlapud Dios so amin ya problema to! (Job 3:1, 2, 23) Anggano agmet naandi so pananisia nen Job ed Dios, kakkaukolan to la balet so napabiskeg. Pero nen nansalita la irayan kakaaro to, naisip nen Job ya mas maong komon no agla ran balot inmesel.​—Job 13:5.

Unonan nansalita si Elifaz, posible ya sikato so sankatatkenan ed sikaran talo, tan mas matatken nen say si Job. Tinmumbok ya nansalita imay duara. Makapadismaya ta inalig dan dua so panagrason nen Elifaz. Singa agmet makapuy so arum ya imbaga ra, ta inulit da labat iray bungay sangi na karaklan ya say Dios et makapadinayew, dudusaen to iray mauges, tan bebendisyonan to iray maong a totoo. Pero diad gapo ni labat, nahalata lan anggapoy malasakit dad si Job. Singano duga so ibabaga nen Elifaz ya maong so Dios tan dudusaen to iray mauges. Kanian no nadudusa si Job, anto sirin so labay ton papawayen ey? Singa laingen walay mauges ya ginawa nen Job!​—Job 4:1, 7, 8; 5:3-6.

Agnaawat nen Job iman ya panagrason. (Job 6:25) Balet lalon akombinse so taloran managsimbawa ya walay kasalanan ya iyaamot nen Job, kanian nepeg labat kuno ya nadusa. Inakusaan nen Elifaz si Job ya malastog, maruksa, tan anggapoy takot tod Dios. (Job 15:4, 7-9, 20-24; 22:6-11) Binagaan nen Zofar si Job ya itunda to la so panggagawa toy mauges tan agto la panliliketan so panggawa na kasalanan. (Job 11:2, 3, 14; 20:5, 12, 13) Tan wala ni ansakit ya imbaga nen Bildad. Pinapaway ton akagawa na kasalanan iray ananak nen Job kanian manepeg labat kuno iran ompatey!—Job 8:4, 13.

Aliwan panamabiskeg so inter na saray taloran kakaaro nen Job, noagta pasakit

Asubok so Integridad To!

Wala ni mas mauges ya ginawa na taloran lalaki. Agda labat kinuestion so integridad nen Job, pinapaway da met ya anggapoy kana na panmatoor ed Dios! Nen ginmapon nansalita si Elifaz, abitla to ya walay inyesaes ed sikato na sakey ya agnanengneng ya espiritu. Mauge-uges so konklusyon nen Elifaz ya nanlapud saman a demonyo: “Anggapoy talek [na Dios ed] saray lingkor to, tan aanapan to na lingo iray anghel to.” No tua iya, agmet sirin napaliket na totoo so Dios! Insan imbaga nen Bildad ya ag-importante ed Dios so integridad nen Job, no panon ya ag-importante so panmamatoor na sakey a bigis!—Job 4:12-18; 15:15; 22:2, 3; 25:4-6.

Asalim lan pabiskegen so sakey ya toon grabe so paniirap to? Aliwan mainomay, awa? Balet walay naaralan tayo ed sarayan taloran kakaaro nen Job​—lalo la iramay agtayo nepeg ya ibaga. Diad karakel na imbaga ra, agda anggan tinawag si Job ed ngaran to! Agda labat anggan inisip no anto ray dinalan nen Job tan agda impasen so sarili da ed situasyon to. * Kanian no walay dadalanen na sakey a toon imamalasakit mo—milikna kad sikato, magmaliw ya makatalos, tan makaaro. Pabiskeg moy pananisia to tan tulongan mon manmatalek ed kamaongan, hustisya, tan inkamapangasi na Dios. Ontan so gawaen nen Job no bilang ta sikato imay mamabiskeg tan saramay taloran lalaki so wala ed kipapasen to. (Job 16:4, 5) Balet antoy reaksion nen Job nen agla ra ontutundan mamabalaw ed integridad to?

Nanmatoor si Job

Pakaskasi ya maong si Job. Maer-ermen la nen ginmapo iyan andukey ya ebatan. Diad gapo ni labat, inamin to ya akapangibaga na saray “salitan agla ninonot” tan “naandian lay ilalo.” (Job 6:3, 26) Natalosan tayo no akin. Nibaga to iraman lapud grabe lay ermen to tan nantatabonan lay problema to, insan agto natatalosan no akin ya nagagawa iratan ed sikato. Maples iray inkagawa, say amta nen Job, si Jehova so nanlapuan na saray trahedya ya agawa ed sikato. Pero agto amta iray importantin nagagawa kanian duma laingen so naisip to.

Balet mabiskeg so pananisia nen Job. Sankanengneng so pananisia to diad saray imbaga to legan na saman ya andukey ya ebatan​—makapabiskeg iran salita, balibalin dengelen, tan talagan makapaseseg. Diad tulong na Dios, asarag ton ideskribe so makapakelaw iran pinalsa, tan inggloria to so Dios. Singa bilang, imbaga to ya “ibibitin [nen Jehova so] dalin ed anggapo,” sakey iyan katuaan ya naamtaan na saray sientista kayari nilibon taon. * (Job 26:7) Binitla met nen Job so ilalo to ed arapen ya panisiaan na arum ni ran matoor ya lalaki. Manisia si Job ya no bilang ta ompatey, sikatoy nanonotan tan nailiw na Dios, tan bilayen lamet na Dios.​—Job 14:13-15; Hebreo 11:17-19, 35.

Kumusta balet so isyu ed integridad? Impilit nen Elifaz tan say duaran kaaro to ya ag-importante ed Dios so integridad na sakey a too. Kasin anisia si Job? Andin balot! Indanet nen Job ya importante ed Dios so integridad na sakey a too. Imbaga nen Job: “Nanengneng [nen Jehova] so integridad ko.” (Job 31:6) Naimano met nen Job ya inataki na samay taloran lalaki so integridad to lapud pikewet ya panagrason da. Saya so rason no akin ya nansalita lay Job na andukey, kanian ag-akasel iramay taloran lalaki.

Atalosan nen Job ya say pangipanengneng toy integridad to ed Dios kada agew et parte na bilay to. Kanian indepensa to so paraan na kabibilay to. Singa bilang, iniwasan to so amin ya klase na idolatriya; maong so impantrato tod arum tan marespeto; nansiansia ya malinis ed moral tan nanmatoor ed asawa to; tan say sankaimportantian, agsinmuko ya nanmatoor ed saksakey a tuan Dios, si Jehova. Kanian interon puso ya nibaga nen Job ya: “Anggad ompatey ak et agko ikbanan so integridad ko!”​—Job 27:5; 31:1, 2, 9-11, 16-18, 26-28.

Agpinaulyanan nen Job ya walay manderal ed integridad to

Aligen so Pananisia nen Job

Singa si Job, kasin importante met ed sika so integridad? Mainomay ya ibaga, pero parad si Job, agto labat imbaga, noagta impanengneng tod gawa. Nipanengneng tayo so interon puso ya debosyon ed Dios no unoren tayo tan no inagew-agew tayon gawaen so panlabayan to​—anggan ondalan tayod saray subok. No ontan so gawaen tayo, singa si Job, napaliket tayoy Jehova tan naipanengneng tayon matila so kabusol ton si Satanas. Sankarakepan itan ya paraan pian nibagan aaligen tayo so pananisia nen Job.

Balet, agni asumpal so istorya na bilay nen Job. Alingwanan to no anton talaga so importante. Nampokus ed impandepensa tod sarili to, tan agto nidepensa so reputasyon na Dios. Kaukolan toy naipetek tan natulongan ed espiritual. Maer-ermen nin siansia ed saramay agawa, kanian kaukolan ya walay mamabiskeg ed sikato. Panon ya tulongan nen Jehova iyan lingkor to ya matoor tan mabiskeg so pananisia to? Ebatan itan ya tepet diad ontumbok ya artikulo ed sayan serye.

^ par. 23 Ompan say amta nen Elifaz tan saray kakaiba to et nagmaliw iran maong ed si Job, ta mauy-uyamo so impansalita ra. (Job 15:11) Balet anggan mauyamo o aliwan atagey so boses na panagsalita, posiblin makasakit nin siansia.

^ par. 26 Amta tayo ya manga 3,000 taon ni so linmabas antis ya inawat na saray sientista so ideya ya say planetan dalin et ag-akatapew ed antokaman a bengatla o substansia. Apruebaan labat na saray totoo ya tua so imbaga nen Job nen anengneng da so litrato na dalin ya inala manlapu ed outer space.