Onlad karga

TULONG PARAD PAMILYA

No Panon ya Natulongan Iray Ananak ya Arapen Iray Pakadismayaan

No Panon ya Natulongan Iray Ananak ya Arapen Iray Pakadismayaan

 Walan wala iray nagawan pakadismayaan na ananak yo. Panon yo ran natulongan ya arapen iratan?

 No antoy nepeg mon naamtaan

 Normal labat so nadismaya. Ibabaga na Biblia ya ‘amin tayo et nalilingo.’ (Santiago 3:2) Nalilingo met iray ananak. Balet, nayarin walay positibon epekto na saray pakadismayaan, makatulong iratan pian naaralan na ananak no panon dan nasarag iray mairap ya situasyon. Ag-itan automatiko ya niwala ed ananak, noagta kaukolan dan naaralan itan. “Naobserbaan mi nen asawak ya mas maabig no naaralan na ananak ya arapen so pakadismayaan imbes ya mankunkunwari iran ag-itan agawa,” so imbaga na sakey ya ina ya si Laura. “Naaralan day magmaliw ya maanos no wala ray nagawan agda iilaloan.”

 Ag-amta na dakel ya ananak no panon dan arapen so pakadismayaan. Wala ray ananak ya agda amtan arapen so pakadismayaan lapud lanang iran kokonsintien na atateng da no wala ray ginawa dan aliwa. Singa bilang, no abebbebay grades na anak, wala ray atateng ya say tetelen dan tampol et say maestra o maestro na anak da. No akapikolkol so anak ed kaaro to, say tampol ya tetelen na atateng to et say kaaro na anak to.

 Balet, panon ya naaralan na ananak ya arapen so epekto na saray lingo da no ipapaliis ira na atateng da ed makapuy ya resulta na ginawa da?

 No antoy nagawaan mo

 •   Ibangat ed anak mo ya walay epekto na amin ya gagawaen to.

   Oniay ibabaga na Biblia: “Antokaman so itatanem na sakey a too, saya met so anien to.”—Galacia 6:7.

   Walay resulta na amin ya gagawaen tayo. No walay aderal, kaukolan ya bayaran. No nalingo tayo, walay makapuy ya epekto na satan. Nepeg ya naamtaan na ananak ya amin a gagawaen tayo et walay epekto to tan kaukolan dan natalosan ya anggan sikara et walaan na responsabilidad ed agawa. Kanian agmo tetetelen so arum no nalingo so anak mo. Imbes, paulyanan mon naeksperiensya da so epekto na ginawa da, ya dugaruga base ed edad da. Siempre, kaukolan ya natalosan na anak mo ya no makapuy so ginawa to, makapuy met so epekto na satan ed sikato.

 •   Tulongan so anak mo ya naromog so solusyon.

   Prinsipyo ed Biblia: “Say matunong et nayarin maminpiton natumba, tan ombangon lamet.”​—Proverbio 24:16.

   Nayarin ansakit so epekto na pakadismaya, balet aglabay ya ibaga na satan ya anggapo lay nagawaan. Tulongan so ananak mon naromog da iray solusyon imbes ya isipen da no akin ya say agawa ed sikara et aliwan makatunongan. Singa bilang, no ag-akapasa ed eksamin so anak mo, tulongan mo no panon ton nakontrol so situasyon diad panaral ton maong tan mamasya la diad ontumbok ya eksamin. (Proverbio 20:4) No walay agpantatalosan na anak mo tan kaaro to, tulongan mo no panon ya makapikareenan, anggano aliwan sikato so akankasalanan.​—Roma 12:18; 2 Timoteo 2:24.

 •   Ibangat ed anak mo so pagmaliw ya mapaabeba.

   Prinsipyo ed Biblia: “Ibagak ed balang sakey ed sikayo ditan ya agkayo maniisip na alabas ed sarili yo nen say manepeg yon isipen.”​—Roma 12:3.

   Aliwan realistiko odino agmakatulong no ibagam ed anak mo ya sikatoy “sankarunongan” ed sakey ya bengatla. Lalo la, anggan saray ananak ya matalino et aliwan lanang ya perfect so grades da eskuelaan. Tan saray ananak ya maong ed sports et aliwan lanang ya mananalo. Diad tua, saray ananak ya aliwan atagtagey so pakanengneng dad sarili da et mas nasarag dan arapen iray pakadismayaan.

   Ibabaga na Biblia ya nayarin ombiskeg itayo lapud saray subok ed bilay tan makatulong iratan pian naaralan tayoy mansungdo. (Santiago 1:2-4) Kanian anggaman wala ray pakadismayaan, natulongan mo ray anak mo ya magmaliw ya realistiko ed saratan.

   Kaukolan so panaon tan sagpot pian naibangat mo ray ananak mo no panon dan nasarag iray mairap ya situasyon, pareho itan ed pangibangat na antokaman ya abilidad. Balet nabawbawi itan sano magmaliw lan tinedyer iray anak mo. “Saray tinedyer ya amta da no panon dan arapen iray problema et arawi ya makapanggawa na saray bengatlan mapeligro,” so imbaga na libron Letting Go With Love and Confidence. “Mas amta ray gawaen da no walay balo tan ag-iilaloan iran nagawa.” Siempre, no sarag dan arapen iray mairap ya situasyon, nagunggonaan ira ya anggad itatken da.

 Tip: Ipanengneng so maabig ya alimbawa. Tandaan ya aligen na ananak mo so gagawaen mo no wala ray pakadismayaan ya aarapen mo.