Onlad karga

Panangasawa

No Panon ya Magmaliw a Maliket

Patulongan ed Dios Pian Maliket so Panangasawa Yo

Makatulong so duaran tepet pian ondakep so panangasawa yo.

Maliket ya Pamilya—Teamwork

Kasin say asawam et singam labat roommate?

No Panon ya Ipanengneng so Respeto

Say respeto et kaukolan ya lanang ya ipanengneng na sanasawa ed sakey tan sakey, aliwan no labay da labat. Panon mon nipanengneng ya rerespetoen moy asawam?

No Panon ya Ipanengneng so Apresasyon

No panseetan na asawan laki tan bii ya nengnengen tan imanoen iray maong ya ugali na sakey tan sakey, mas maliket so relasyon da. Antoy makatulong ed sika pian nipanengneng moy apresasyon?

No Panon Mon Ipalikna so Panangarom ed Asawam

Panon ya nipalikna na sanasawa ya inar-aro day sakey tan sakey? Amtaen so apatiran suhestion ya base ed Biblia.

Manmatoor ed Balang Sakey

Kasin pikakalugoran labat so labay ya ibaga na agpanmatoor ed asawa?

Asawan Lalaki—Gawaen ya Maligen so Abung Yo

Nayarin mainawa ed pinansyal so sakey a pamilya balet ta aliwan mainawa ed mas importantin bengatla.

Say Dalan na Maliket ya Kabibilay—Panangaro

No mangaro itayo tan aroen da tayo, makatulong itan na baleg pian magmaliw itayon maliket.

No Antoy Ibabaga na Biblia

Ayos Labat Kasi so Pan-Live In?

Amtaen so ibabaga na Biblia tungkol ed panangaro, sex, tan pan-live in.

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Pankasal na Parehon Laki o Parehon Bii?

Amta na angigapo na panangasawa so sankaabigan ya paraan pian magmaliw ya permanente tan maliket so panangasawa.

Kasin say Pangasawa so Mamaliket ed Sakey a Too?

Nayari kasin magmaliw a maliket iray Kristianon anggapoy asawa? Ibabaga na Biblia so nepeg a panmoria ed panangasawa, ontan met ed sankarakepan ya ehemplo na nansiansian anggapoy asawa.

Problema tan Solusyon

Pideneng ed Katulangan

Taloran gawaen pian say problemad katulangan yo et agmagmaliw ya problema yon sanasawa.

No Antoy Gawaen Pian Agmakapikolkol ed Kapamilyam

Napagalangan mo nin siansia iray atateng mo pero agnibaliwalay panamaley yo.

No Mandumaan so Labay Yo

Panon ya naresolbe na sanasawa so agpantatalosan tan napansiansia day mareen ya ulopan da?

No Panon ya Naekal so Sakit na Linawa

Kasin say labay ya ibaga na pamerdonad ansakit a ginawa na asawam et ibaliwalay lingo to odino mankunwari ni ingen ya ag-itan balot agawa?

Maliket ya Pamilya—Panamerdona

Antoy makatulong pian napalampas moy ginawa na asawam?

No Anggapo Lad Pudir Yo Iray Anak Yo

Wala ray sanasawa ya nasubok so ulopan da no anggapo lad pudir da iray anak da. Antoy nagawaan na atateng no bukbukor da la ed abung?

No Walay Trahedya

Kerew kay tulong.

Pansian tan Pandiborsyo

Wala Kasi Kana na Bilay no Agnanmatoor so Asawam?

Dakel ed saray biktiman asawa so aligliwa ed ibabagay Biblia.

No Antoy Kuan na Biblia Tungkol ed Pikakalugoran

Kasin pultoten na satan so sipanan na sanasawa?

Antoy Paninindigan na Saray Tasi nen Jehova ed Diborsyo?

Kasin tutulongan na saray Tasi nen Jehova iray sanasawan walay problema dad relasyon da? Kasin aaprobaan na saray elder ed kongregasyon so pandiborsyo na saray Tasi?