Onlad karga

Pamabaleg na Ananak

No Panon ya Magmaliw a Maong ya Ateng

Panon Kan Magmaliw a Maong ya Ateng?

Panon mon napabaleg ya responsable iray anak mo?

No Panon so Pagmaliw a Maong ya Ama

Amtaen so limaran prinsipyo na Biblia ya ontulong ed sikan magmaliw ya maaro tan maong ya ama.

Maliket ya Pamilya—Alimbawa

No labay yon unoren na ananak yo iray ibabaga yo, nepeg ya nanengneng da a gagawaen yon mismo iratan.

Panangipasal

Pamabaleg na Makalakal ya Ananak Diad Makasarilin Mundo

Amtaen so taloran paraan pian natulongan yoy ananak yon agmagmaliw ya makasarili.

Kaukolan ya Naamtaan so Duga tan Aliwa

No ibangat mod ananak mo iray atagey ya estandarte ed moral, marakep so pansumpalan da.

No Panon so Magmaliw ya Responsable

Diad anton edad makaaral so sakey a magmaliw ya responsable, no ugaw ni odino no adulto la?

No Panon Mon Ibangat so Anak Mo

Say panagdisiplina et aliwa labat lan basta pangiter na totontonen tan panusa.

No Panon so Magmaliw ya Matatag

Saray anak ya naaralan day magmaliw ya matatag et akaparaan ya onarap ed saray mairap a situasyon ed bilay.

No Panon ya Natulongan Iray Ananak ya Arapen Iray Pakadismayaan

Normal labat so nadismaya. Bangatan iray ananak ya magmaliw ya realistiko ed saray pakadismayaan tan tulongan iran makalmoy solusyon.

No Panon Mon Natulongan so Anak Mo Pian Ontagey so Grades To

Amtaen no anton talaga so problema no akin ya abeba so grades na anak mo tan ipalinew ed sikato iray pakinabang na panaral.

Antoy Gawaen Ko No Walay Manbu-bully ed Anak Ko?

Makatulong so apatiran paraan pian naibangat moy anak mo no walay manbu-bully ed sikato.

Tulongan Iray Ananak ya Arapen so Panmarmarikit o Pambalbalolaki

Walay limaran makatulong a prinsipyo ed Biblia pian mas mainomay ya arapen iyan mairap ya panaon.

Ipasal Iray Anak ed Kimey ed Abung

Kasin ngalngali agyo pankimeyen ed abung iray ananak yo? No on, basa yo no panon a makatulong so pangiter na kimey ed saray ananak yo pian magmaliw iran mas responsable tan maliket.

Panon a Naaralan na Ananak ya Aroen so Dios?

Panon mon nasabi so puso na anak mo?

Panon ya Nibangat na Atateng so Ananak Da Nipaakar ed Sex?

Dakel iray prinsipyo ed Biblia ya makatulong ed sikayon nitongtong ed ananak yo so nipaakar ed sex pian naprotektaan irad saray managmolestya.

No Panon Yon Ibangat ed Anak Yo so Tungkol ed Sex

Anggano uga-ugaw ni ray ananak, wala la ray nababasa dan tungkol ed sex. Antoy nepeg yon naamtaan? Antoy nagawaan yo pian naprotektaan iray anak yo?

Protektaan Iray Anak Yo

Wala ray naaralan nen Caleb tan Sophia pian naprotektaan ira.

Itongtong ed Anak Mo so Nipaakar ed Alak

Kapigan tan panon ya itongtong na atateng ed anak da so nipaakar ed sayan importantin topic?

Disiplina

Panon so Nepeg Mon Pandisiplina ed Ananak Mo?

Dedeskribien na Biblia so taloran paraan na epektibon panagdisiplina.

Makatulong so Kontrol ed Sarili

Akin ya importante so kontrol ed sarili, tan panon ya naaralan itan?

No Panon so Magmaliw ya Mapaabeba

No ibangat moy anak mo ya magmaliw ya mapaabeba, makatulong itan ed sikato natan tan anggad ibaleg to.

No Antoy Gawaen no Manaalburotoy Ugaw

Antoy gawaen mo no manalburotoy anak mo? Natulongan ka na saray prinsipyod Biblia.

No Mantitila so Anak Mo

Antoy nepeg mon gawaen no mantitila so anak mo? Ipaliwawa na sayan artikulo so bilin na Biblia ya ontulong ed sikan ibangat ed anak mo ya importante so pangibagay tua.