Onlad karga

TULONG PARAD PAMILYA

No Panon Mon Ipalikna so Panangarom ed Asawam

No Panon Mon Ipalikna so Panangarom ed Asawam

Diad ilalabas na panaon, wala ray sanasawa ya agda la tanton ipapalikna so panangaro da ed sakey tan sakey. No ontan so situasyon yon sanasawa, anto ray nepeg mon gawaen?

 No antoy nepeg mon naamtaan

Importante ya ipalikna so panangaro pian mabiskeg so relasyon na sanasawa. No panon ya kaukolan so regular ya pangan tan iyinum na danum pian mansiansian maksil so laman, kaukolan met ya tuloytuloy ya ipalikna na sanasawa so panangaro da ed sakey tan sakey pian mansiansian mabiskeg so relasyon da. Anggano pigaran dekada la ran kasal, kaukolan nin siansia ya nalikna na kada sakey ya aaroen tan papablien ira na asawa ra.

Say tuan panangaro et aliwan makasarili. No talagan inarom so asawam, labay mon paliketen. Kanian imbes ya ipanengneng mo so panangarom no bigla labat ya labay itan a nalikna nen asawam, nepeg ya malikas ka ed pankaukolan to tan gawam so anggaay nayarian mon ipalikna so panangarom ed sikato.

Kaslakan et mas kaukolan na asawan bii ya nalikna so panangaro nen say asawan laki. Nayarin inar-aro met na asawan laki so misis to. Balet no matalag ton ipalikna so panangaro to, odino gawaen to labat itan no antis iran manakdol, ompan panduaruwaan na misis to no talagan inaro to. Mas maong no mabetbet mon ipalikna so panangarom ed asawam diad sanagew.

 No antoy nayarin gawaen mo

Ipalikna so panangaro panamegley na salita. Say pangibaga na “Inar-aro ta ka” odino “Importante kan maong ed siak” so mangipalikna ed asawam ya sikatoy espisyal a maong ed sika.

Prinsipyo ed Biblia: “No anto so walad puso, satan so ibabalikas na sangi.”​Mateo 12:34.

Tip: Sarag mo met ya ibalikas so panangarom ed asawam panamegley na antikey ya note, e-mail, odino diad text.

Ipalikna so panangaro panamegley na gawa. Mas nipaliknam ya manlalapud puso so pangibagam ed asawam na “Inar-aro ta ka” no lakapen o angoban mo, odino bembenan moy lima to. Nipanengneng mo met ya inar-arom panamegley na malambing ya puyok, maar-aron linggis, odino regaloan mo sagpaminsan. Tan mas marakep met no manggawa kay paraan pian natulongan mo—singa bilang ilukasan moy puerta, ibaan mon manlibit na gamit, mansinop, manpesak, odino manluto. Tua, singa angkelag labat iratan ya tulong, pero parad dakel ya asawan bibii, prueba iratan ya inar-aro ira na asawa ra!

Prinsipyo ed Biblia: “Mangaro itayo, aliwan diad salita [labat] odino diad dila, noagta diad gawa.”​—1 Juan 3:18.

Tip: Nonot mo may balibalin panagtratom ed si asawam nen kakarawen mo ni, insan ontan so gawaen mo met natan.

Nepeg ya walay panaon yod sakey tan sakey. No walay panaon ya parad sikayon dua labat, ombiskeg so aroan yo tan nipaliknam ed asawam ya labalabay mon nakaiba. Siempre, mairap itan a gawaen no wala la ray ananak yo odino dakdakel so kaukolan yon gawaen kada agew. No ontan, anggan simpli labat so iplano yon gawaen, singa bilang walay eskedyul yon manistoryaan legan yon manaakar—ya sikayon dua labat.

Prinsipyo ed Biblia: “Seguroen yo komon no anto ray mas importantin bengatla.”—Filipos 1:10.

Tip: Wala ray sanasawa ya anggano busy ira et walay regular ya eskedyul dan man-date no labi odino diad Sabado-Simba.

Amtaen moy pankaukolan tan panlabayan nen asawam. Nanduruma so pankaukolan na kada too. Kanian pantongtongan yon sanasawa no antoy labay na kada sakey pian nalikna toy panangaro tan no anto ni papaaligwasen yon dua. Insan, pansagpotan mon gawaen no antoy labay nen asawam. Tandaan, importante ya ipalikna so panangaro pian mabiskeg so relasyon na sanasawa.

Prinsipyo ed Biblia: “Say aro et . . . agto aanapey dilin pankaabigan to.”—1 Corinto 13:4, 5.

Tip: Imbes ya piliten moy asawam ya ipanengneng toy panangaro tod sika, tepetan moy sarilim, ‘Anto ray sarag kon gawaen pian mas napakiwas si asawak ya ipalikna so panangaro tod siak?’