Onlad karga

TULONG PARAD PAMILYA

No Mandumaan so Labay Yo

No Mandumaan so Labay Yo

Nayarin mairap parad sanasawa ya arapen iray pandumaan na labay, apasalan, tan ugali. Balet wala ni ray problema ya mas mairap, singa sarayay nabasa ed leksab:

 • No panon karakel ya panaon so usaren parad kakanayon

 • No panon so pambadyet ed kuarta

 • No kasin nawalaan na ananak

Antoy gawaen mo no mandumaan so labay yon dua nen asawam?

 No antoy kaukolan mon naamtaan

Anggapoy duaran too ya eksakton pareho. Anggan say sanasawan sankaabigan lay ulopan da et aliwan naynay ya pareho so labay da, anggan diad saray mas importantin bengatla.

“Binmaleg ak ed pamilyan apasal ya lanang ya maniiba. Kada weekend, oonla kami ed laki tan bai mi, uncle, auntie, tan saray kapinsan mi. Balet matalag ya mankakaiba so pamilya nen asawak. Kanian mandumaan so panmoria mi ed karakel na panaon ya usaren mid saray kapamilya odino no panon kabayag so pitongtong mid saray kakanayon ya walad arawin lugar.”​—Tamara.

“Lapud paraan na impamabaleg ed sikami nen asawak, mandumaan so panagbadyet mi na kuarta. Pigay bulan kayari na kasal mi, mabetbet min pankokolkolan so nipaakar ed kuarta. Agmi itan naresolbe ed basta maminsan odino mamiduan tongtongan labat.”​—Tyler.

Say duaran too et nayarin onnengneng ed saksakey ya lugar balet mandumaan so view ya nanengneng da. Mipadpara, nayarin mandumaan so opinyon na sanasawa ed sakey ya isyu

Wala ray problema ya agbasta naresolbe ed maganon tongtongan. Singa bilang, panon to no mansakit so kapamilya na asawam tan kaukolan ya asikasoen? Odino panon to no labay na asawam so nawalaay anak balet agmo labay? *

“Aminpiga mi lan nantongtongan nen asawak no kasin mananak kami. Atan lan lanang so iisipen to, tan mas lalon magmamaliw ya nandumaan so labay mi. Agmi ’tan basta naresolbe ed maganon tongtongan.”​—Alex.

Anggaman mandumaan so labay yo nen asawam, agto labay ya ibagan agkayo lan balot magmaliw ya maliket. Ibabaga na arum ya eksperto ya no agkayo makapanpaknaan nen asawam ed sakey ya seryoson bengatla, gawam so anggaay nayarian mo ya naala so labay mo​—anggano mankabaliksan ni itan na pangisian mod asawam. Balet no ontan so “solusyon” mo, singa akapokus ka labat ed naliliknam tan agmo la naiikdan na importansia so sipan mo ed Dios ya legay bilay kayon maniba anggan antoy nagawa.

 No antoy nagawaan mo

Pablim so sipan mod asawam. No ontan so determinasyon yo, makatulong itan pian saniba yon naresolbe iray problema.

Prinsipyo ed Biblia: “Say impankasakey na Dios et agnepeg a pansianen na too.”​—Mateo 19:6.

Mankuenta. Singa bilang, labay na sakey so mananak balet ag-itan labay na asawa to. Wala ray bengatlan nepeg ya ikonsidera, singa say:

 • Kabiskeg na relasyon yon sanasawa.

  Kasin sarag yo lan arapen so kaaruman ya stress ed pamabaleg na anak?

 • Responsabilidad ed pagmaliw ya ateng.

  Aliwa labat ya say pangitarya na naakan, kawesen, tan panayaman so kaukolan.

 • Pinansyal a pankaukolan.

  Kasin sarag mon balansien so trabaho, pamilya, tan arum nin obligasyon?

Prinsipyo ed Biblia: “Siopad sikayo so malabay a mangipaalagey na tori ya agni onyurong ya unona tan kuentaen toy nagastos?”—Lucas 14:28.

Ikonsideram so amin ya bengatla. Makatulong itan pian naresolbe so arum ya agyo pampaknaan. Singa bilang, no say isyu et no kasin mananak kayo o andi, samay sakey ya agto labay so nawalaan na anak et nayarin tepetan toy sarili to:

 • ‘No ibagak ya agko labay so nawalaay anak, kasin say labay kon ibagad satan et andi lan balot odino andi ni natan?’

 • ‘Kasin agko labay ta ompan agak lanlamang magmaliw a maong ya ateng?’

 • ‘Kasin natatakot ak ta ompan anggapo lay panaon nen asawak ed siak?’

Balet say asawan labay ton nawalaan na anak et nayarin oniay itepet tod sarili to:

 • ‘Kasin akaparaan kami lad saray responsabilidad ed pagmaliw ya atateng?’

 • ‘Kasin walay magenap ya pinansyal mi ed pamabaleg na anak?’

Prinsipyo ed Biblia: “Say karunongan a manlalapud tagey [et] . . . makatunongan.”​—Santiago 3:17.

Respetoen so opinyon nen asawam. Say duaran too et nayarin onnengneng ed saksakey ya lugar balet mandumaan so view ya nanengneng da. Mipadpara, say sanasawa et nayarin onnengneng ed sakey ya isyu balet mandumaan so opinyon da ed satan​—singa bilang, no panon so nepeg ya panggastos ed kuarta. No pantongtongan yo so antokaman ya panlalapuan na agpantatalosan, mas maabig no igapo yo ed saray pamparehoan yo.

 • Anto ray napampaknaan yo?

 • Antoy nanengneng yon maabig ed kada opinyon yo?

 • Pian nisalba so relasyon yon sanasawa, kasin sarag na sakey odino sikayon dua ya umanen so opinyon yo pian naawat so opinyon na kada sakey?

Prinsipyo ed Biblia: “Mantultuloy komon ya anapen na kada sakey so pankaabigan na arum a too, aliwan say dilin pankaabigan to.”​—1 Corinto 10:24.

^ par. 14 Saray seryoson isyu et kaukolan lan pantongtongan antis ni na pankasal. Balet, nayarin wala ray onlesan ag-iilaloan ya situasyon, odino nayarin manguman so liknaan na sakey diad ilabas na panaon.​—Eclesiastes 9:11.