Onlad karga

Saray Angipatalos ed Biblia

Pinabpabli Da so Biblia—Video Clip (William Tyndale)

Napatnagan ed saray ginawa to ya pinabpabli toy Biblia, tan anggad natan et minanabang tayo ni ed satan.

Pinabpabli Da so Biblia

Si William Tyndale tan Michael Servetus so duara ed dakdakel nin angirisga ed bilay tan reputasyon da pian nidepensa so katuaan ya walad Biblia anggano amayamay so onkokontra tan mamepeligro ed bilay da.

Desiderius Erasmus

Sikatoy tinawag ya sikat ya artista nen panaon na Renaissance.” Akin et sinmikat?

Si Elias Hutter tan Saray Marakdakep ya Edisyon To na Hebreon Biblia

Si Elias Hutter, ya scholar nen 16th century, et nan-publish na duaran edisyon na Hebreon Biblia ya talagan marakdakep tan mausa-usar.