Onlad karga

Trabaho tan Kuarta

Trabaho

Kasin Busy Kan Lanang?

Naiirapan so dakel ya balansien so oras dad trabaho tan pamilya. Antoy rason? Antoy nagawaan pian nalemewan so sakey?

Pangipasen ed Kuarta

Napaaligwas so Bilay—Panag-budget na Kuarta

Panon ya makatulong iray prinsipyo na Biblia pian nabawasan so problema ed kuarta?

Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Kuarta?

Kasin say kuarta so talagan lamot na amin a kaugsan?

Balansin Panmoria ed Kuarta

Makatulong iray pitoran tepet ya nitepet mod sarilim pian nanengneng no aliwa lan dugay panmoriam ed kuarta.

Say Dalan na Maliket ya Kabibilay—Inkakontento tan Inkamaiter

Dakel so mangibabaga ya maliket ka tan maong so bilay mo no dakel so kaykayarian o kayamanan mo. Balet kasin say kuarta tan kaykayarian so mangiter na permanentin liket? Antoy ipapanengneng na ebidensya?

Akin et Mansasaliw Tayo?

Akin ya dakel so saliw lan saliw anta agda met kaukolan? Antoy gawaen mo pian agka nabiktima na saray pakulo na advertisers?

Taloran Bengatla ya Agnasaliw na Kuarta

Lapud kuarta et nasaliw tayo ray pankaukolan tayo, balet say tuan liket et manlalapud saray bengatlan agnasaliw na kuarta.

Panagbadyet ed Kuarta

Panon Kon Nakontrol so Panaggastos Ko?

Asalim lay man-check labat komon na item, balet kapaway mo et walay sinaliw mon mablin item? No asalim la, parad sika yan artikulo.

Onutang Ak Kasi?

Makatulong so Biblia ed pandesisyon mo no kasin onutang ka.

No Mairap so Bilay

No Antoy Kuan na Biblia Nipaakar ed Irap na Bilay

Nayari kasin magmaliw a maliket iray totoon masyadoy irap na bilay da?

Naandi ni Kasi Paniirap?

Siopa so makaekal na kairapan?