Onlad karga

Blood Transfusion​—No Anto La Natan so Ibabaga na Saray Doktor

Blood Transfusion​—No Anto La Natan so Ibabaga na Saray Doktor

Dakel lan dekada ya babalawen na arum iray Tasi nen Jehova lapud ag-ira manpapa-blood transfusion. Uunoren da so ganggan na Biblia ya ‘onarawi ed dala,’ balet no maminsan et kontra itan ed iisipen na saray doktor ya pankaabigan na pasyente ra.​—Gawa 15:29.

Balet ondadakel lan ondadakel so doktor ya mangibabagan say pampatambal ya ag-usaray blood tranfusion et walaan na medikal iran rason.

Diad Spring 2013 ya isyu na Stanford Medicine Magazine, journal ya im-publish na Stanford University School of Medicine, walay espisyal ya report nipaakar ed dala ya say title na sakey ya artikulo to et “Against the Flow​—What’s Behind the Decline in Blood Transfusions?” Oniay imbaga na autor na satan ya artikulo ya si Sarah C. P. Williams: “Diad apalabas ya dekada, nanengneng ed dakel ya impan-research ed saray ospital diad interon mundo ya mas mabetbet tan mas dakel so uusaren ya dala nen say talagan kaukolan na pasyente​—diad operating room tan diad ward na ospital.”

Nabasa ed satan ya artikulo so imbaga nen Patricia Ford, M.D., say founder tan director na The Center for Bloodless Medicine and Surgery diad Pennsylvania Hospital. Oniay inkuan to: “Say amta na saray doktor et ompatey so pasyente no abebbeba lay dala to, ya kaukolan toy dala pian nisalbay bilay to . . . Tua itan diad arum ya situasyon, * balet diad kaslakan ya pasyente tan ed kaslakan ya situasyon et aliwa itan ya tua.”

Si Dr. Ford, ya manga 700 ya Tasi nen Jehova so pasyente to kada taon, et oniay imbaga to: “Dakel so akatongtong kon doktor . . . ya say amta ra, kaslakan ya pasyente et agnabilay no ag-ira manpa-blood transfusion . . . Anggan siak et ontan met so inisip ko dati. Balet naaralan ko ya sarag mon paabigen so pasyente panamegley na mainomay iran paraan.”

Nen Agosto 2012, im-publish na journal ya Archives of Internal Medicine so resulta na 28 taon ya impan-obserba ed saray pasyente ya naoperaan ed puso diad sakey ya center. Mas maples so inyabig na saray pasyente ya Tasi nen Jehova no ikomparad saray pasyente ya nampa-blood transfusion. Mas daiset so komplikasyon na saramay Tasi legan ya wala rad ospital, mas dakel ed sikara so nilabas day operasyon, tan mas dakel ed sikara so mabilay ni kayari duamplon taon no ikomparad saray pasyenten nampa-blood transfusion.

Oniay nabasad sakey ya artikulo ed The Wall Street Journal ya im-publish nen Abril 8, 2013: “Say bloodless surgery​—pampaoperan ag-usaray dala​—et pigaran taon lan gagawaen ed saray pasyenten agda labay so manpa-blood transfusion lapud saray sisiaen dad relihyon da. Natan et mas dakel lan ospital so manggagawa ed satan . . . Ibabaga na saray surgeon ya onsusuportad bloodless surgery ya likud ed nabawasay gastos diad pangaliw, pangisinop, pangiproseso, pan-eksamin, tan pan-transfuse na dala, bawasan met na sayan teknik so posibilidad na impeksion tan komplikasyon ya iter na transfusion ya mamapabayag ed pasyente diad ospital.”

Kampegan oniay imbaga nen Robert Lorenz, medical director na blood management na Cleveland Clinic: “Diad unaan, say antam et natutulongan moy pasyente no i-blood transfusion mo . . . Balet andi manaya no say nengnengen et say mabayag ya epekto to.”

^ par. 5 Pian naamtaan so pananisia na Saray Tasi nen Jehova nipaakar ed dala, basaen so artikulon “Mabetbet ya Itetepet​—Akin et Agkayo Manpapa-Blood Transfusion?