Onlad karga

Mansiasiansian mabiskeg so espiritualidad na saray agagi tayo ed Venezuela lapud iyaatendi da ed saray teokratiko iran pantitipon tan ed pibibiang da ed ministeryo.

NOBYEMBRE 5, 2018
VENEZUELA

Update ed Venezuela: Siansian Mabiskeg so Pananisia na Agagi Anggaman Onloloor so Situasyon

Update ed Venezuela: Siansian Mabiskeg so Pananisia na Agagi Anggaman Onloloor so Situasyon

Siansia nin apektado iray agagi tayo ed tuloytuloy ya nagagawan krisis ed ekonomya diad Venezuela. Kada simba, makakaawat so sangan opisina na report nipaakar ed saray agagin abiktima na krimen. Ontan met, dakel ya Kingdom Hall diad interon bansa so tinatakewan. Apektado iray agagi tayo ed ibibilin maong na sasaliwen tan kakulangan na naakan, tambal, tan arum nin manunan pankaukolan da. Manlapu la nen 2013, masulok lan 20,000 ya manangipalapag so inmalis pian manayam lad arum ya bansa, singa diad Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Italy, Peru, Portugal, Spain, tan ed United States. * Balet anggaman diad sarayan mair-irap ya situasyon, Saray Tasi nen Jehova ya manbilang na manga 140,000 ya nansiansia ed Venezuela et aktibo ed saray espiritual a kimey da.

Tuloytuloy ya oorganisaen na branch office ed Venezuela so relief work diad interon bansa. Natan et wala lay 60 ya relief committee, ya say manunan gagala da et naikdan na naakan iray agagi tayo. Diad tulong na Brazil branch, akapangiter la so Venezuela branch na nilasus tonelada na naakan ed masulok ya 64,000 iran manangipalapag diad 1,497 iran kongregasyon.

Tuloytuloy met ya itatarya na Venezuela branch so espiritual a pankaukolan na saray agagi tayo. Diad apalabas ya tiagew, walay agawan 122 ya “Manpakpel Ka”! Regional a Kombension diad interon bansa ya anampot nen Setyembre 2, 2018. Lapud sarayan kombension, binmiskeg so espiritualidad na agagi tayo, anggaman aliwan mainomay so makaatendi lapud mair-irap so panagbilay.

Makulikuli iray agagi ed Venezuela ya ligliwaen so dakel ya totoo diad bansa ra panamegley na mensahe na Biblia. Diad kaplesan, ngalngali 200,000 so nikokondukta na saray manangipalapag ya panangiyaral na Biblia kada bulan. Inmatagey met so bilang na saray interesado ya onaatendi ed saray aral ed kongregasyon, tan 7,259 so abautismoan.

Ipapanengneng na sarayan positibon nagagawa ya papabiskegen na espiritu na Dios iray agagi tayo ed Venezuela. Ipikasi tayo ya mantultuloy iran manmatalek ed si Jehova ya anggad panganggaen la na Panarian to so amin ya mauges ya nagagawa natan.​—Proverbio 3:5, 6.

Parad arum nin impormasyon nipaakar ed situasyon diad Venezuela, bantayan so video ya Venezuela​—Pag-ibig at Pananampalataya sa Gitna ng Pagsubok.

^ par. 2 No mair-irap so situasyon ed sakey a bansa, mandesisyon so kada manangipalapag no kasin sikatoy onalis odino mansiansia ed satan a bansa. Agmangiiter so organisasyon na ganggan odino panamaseseg ed sakey no kasin sikatoy onalis odino mansiansia.​—Galacia 6:5.