Onlad karga

AGOSTO 30, 2017
VENEZUELA

Itutuloy na Saray Tasi nen Jehova ed Venezuela so Pambabangat dad Biblia Anggano Walay Krisis ed Ekonomiya

Itutuloy na Saray Tasi nen Jehova ed Venezuela so Pambabangat dad Biblia Anggano Walay Krisis ed Ekonomiya

NEW YORK—Nababalitaan ed saray report ed interon mundo so onloloor ya situasyon ed Venezuela lapud krisis ed ekonomiya. Inreport na Branch Committee na Venezuela ya apektadon maong iray agagi ed saya. Say Mananguley ya Ulop na Saray Tasi nen Jehova et mapagan maong ed sarayan report.

Nilooban na saray armadon kriminal so pigaran Kingdom Hall legan na aral tan tinatakew da iray electronic gadget tan arum ni ran gamit. Diad arum ni ran situasyon, saray aral et gagawaen ed abung lapud sarado iray dalan paonla ed Kingdom Hall. Wala ray agagin naandian na trabaho lapud nansara so pantratrabahoan da. Nagmaliw met ya biktima na saray kriminal iray agagin walay negosyo, kanian apilitan iran ilako so negosyo da tan onalis lad arum ya bansa parad seguridad da. Makapaermen ta diad ilalabas na taon, ag-onabeba ed 680 ya agagi so a-kidnap, masulok ya 13,146 so atakewan, tan walay 144 ya biktima na rape o attempted rape. Mas grabe ni, unong ed report nen Agosto 10, 2017, walay 47 ya agagin pinatey tan wala ray inatey lapud anggapoy pampatambal da.

Tuloytuloy ya imo-monitor na Mananguley ya Ulop so situasyon, tan uusaren da iray donasyon pian mangiter na relief supply ed saray agagi. Kokontaken met na Mananguley ya Ulop so arum ni ran branch pian niplano so sankaabigan ya paraan na itulong ed saray agagid Venezuela lapud delikado so situasyon.

Angorganisa so Branch Committee na Venezuela na emergency relief committee diad branch office ya mangidadaulo ed 24 ya subcommittee diad interon bansa pian niiter so pankaukolan na agagi. Say 149,000 ya manangipalapag ed Venezuela et aglabat mansusungdo ed nanduruman subok diad sayan “kaunoran iran agew,” lalo met iran mansasagpot pian inabang ed arum so makaligliwan mensahe na Biblia. (2 Timoteo 3:1-5; 2 Timoteo 4:2) Imbaga nen Luis R. Navas, spokesman ed branch office na Venezuela: “Anggano naiirapan iray agagi, maseseg ni ran manlilingkor ed si Jehova, tan balibali resulta. Mas dinmakel so miaaral. Dinmakel so manre-regular payunir legan iran manaalwar ed ministeryo. Lapud amta na totoo ya neutral tayo tan agtayo mibibiang ed krimen ya nagagawad bansa, aawaten da so inanabang tayon ilalo tan ligliwa ya manlalapud Biblia.”

Ag-onsawan manaaroan iray Tasi nen Jehova diad Venezuela tan ag-ira onsusukon pabiskegen so arum. Ontan met, tuloytuloy iran susuportaan tan ipipikasi na agagi ra ed interon mundo.​—Roma 12:12, 13; 2 Corinto 1:3, 4.

Media Contacts:

International: David A. Semonian, Office of Public Information, +1-845-524-3000

Venezuela: Luis R. Navas, +58-244-400-5000