Onlad karga

MAYO 30, 2019
UZBEKISTAN

Sinelebraan ed Publiko so Memoryal na Impatey nen Kristo Diad Interon Uzbekistan

Sinelebraan ed Publiko so Memoryal na Impatey nen Kristo Diad Interon Uzbekistan

Diad unonan pankanawnawa kayari na pigaran taon, nen Abril 19, 2019, mapublikon sinelebraan na agagi tayo so Memoryal na impatey nen Kristo diad interon Uzbekistan.

Saray Tasi nen Jehova ed Uzbekistan et nirehistro diad Chirchik ni labat, say syudad ya asingger ed Tashkent. Diad apalabas ya taon, saray agagi tayo ya manaayam ed paway na Chirchik et masekreto dan seselebraan so Memoryal pian ag-ira sitaen na saray pulis. Diad sayan taon, impaamta na agagi ed saray pulis so nipaakar ed panselebra tayo na Memoryal tan inimbitaan da ira ya onatendi. Positibo so reaksion na saray pulis tan tinmulong ni ra ingen pian naseguron maligen iray onatendi. Diad arum ya lugar, wala ray pulis ya inmatendi ed Memoryal.

Si Brother Mark Sanderson na Mananguley ya Ulop so nampaliwawa ed Memoryal diad sakey a Kingdom Hall ed Chirchik, ya singa nanengneng ed litrato. Say programa et impatalos ed Russian. Say inmatendi et 781. Diad satan lanlamang ya labi, wala ni duara ya impanselebra na Memoryal diad satan ya Kingdom Hall.

Legan na imbisita nen Brother Sanderson, kaiba si Paul Gillies manlapud world headquarters tan duara nin agagi manlapud Central Asia, akitongtong ira ed saray atagey ya opisyal na Ministry of Justice tan National Centre for Human Rights. Legan na miting, inabuloyan iray agagi tayo ya mangiter na suston impormasyon nipaakar ed papanisiaan tayo tan ed organisasyon tayo. Lapud saratan ya impormasyon ya naamtaan na saray opisyal, komon ta suportaan da so pakarehistro met na Saray Tasi nen Jehova ed arum nin pasen, ta makatulong itan ed saray agagi tayo pian nawalaan ira na dugarugan pasen parad panagdayew da.

Si Brother Mark Sanderson tan saray kaiba to diad paway na Ministry of Justice na Republic of Uzbekistan

Say impanselebra na Memoryal diad publiko tan marespeton impitongtong ed saray opisyal so sankabaloan iran positibon agawa ed Uzbekistan. Diad apalabas ya anem bulan, anggapo ray agawan impan-raid, impanmulta, odino impan-aresto ed Saray Tasi nen Jehova. Tan manga sakey taon lay apalabas, nen Mayo 14, 2018, si Mr. Javlon Vakhabov, say ambassador na Uzbekistan diad United States, et imbaga to diad publiko ya labay na parliament ya umanen iray ley pian magmaliw ya mas mainomay parad Saray Tasi nen Jehova so legal ya pamparehistro.

Ipikasi tayod si Jehova ya bendisyonan to iray agagi tayo ed Uzbekistan legan dan itutultuloy ya “manbilay a maligen tan mareen a walaay sigpot a debosyon ed Dios tan inkaseet.”​—1 Timoteo 2:2.