Onlad karga

AGOSTO 23, 2019
UNITED STATES

St. Louis, United States—2019 ‘Say Aro Agbalot Mangangga’! Internasyonal a Kombension

St. Louis, United States—2019 ‘Say Aro Agbalot Mangangga’! Internasyonal a Kombension
  • Petsa: Agosto 16-18, 2019

  • Lugar: The Dome at America’s Center diad St. Louis, Missouri, United States

  • Lenguahe na Programa: English, Croatian

  • Inmatendi: 28,122

  • Abautismoan: 224

  • Bilang na Imbitadon Delegate: 5,000

  • Imbitadon Branch: Argentina, Australasia, Britain, Canada, Central Europe, Colombia, Croatia, Czech-Slovak, Finland, France, Japan, Philippines, Poland, Portugal, Scandinavia, Serbia, South Africa

  • Eksperiensya: Oniay imbaga nen Martin Gulley, say external communications manager na Metrolink: “Sarag mon ibagan inarom so sakey a too. Sarag mon ibagan inarom so sakey a bengatla. Balet no anggapoy gawaen mo pian ipanengneng so panangarom, aliwan tuan [aro] itan. Ipapanengneng yo ran Tasi so panangaro yo. Mapaabeba kayon totoo, tan mapaabeba kayo lapud aro, agkayo nagmaliw ya mapaatagey. Nabidbir ak ya empleyado na Metrolink lapud sayan badge ya akasulong ed siak. Sikayo balet, nabidbir kayon Tasi nen Jehova lapud aro.”

    Onia ni inyarum nen Jerry Vallely, say external communications manager na Bi-State Development (sakey ya kompanya na luluganan ya akapokus ed pamaaligwas na ekonomya na St. Louis): “Agkayo labat basta onnenengneng ed listaan pian magmaliw ya mauksoy iray bengatla. Sankanonot yo ray totoo ya nayarin minabang ed gagawaen yo; balanglan saray delegate ya onsabi ed sayan pasen, odino saray katransaksion yon empleyado na syudad, odino sikami ra dia ed Metrolink. Sankanonot yo no antoy nalikna na amin ya walay koneksion to ed saya tan gagawaen yoy anggaan na nayarian yo pian mas pabalibalien tan mas parakepen so amin.”

 

Aalagaren na saray agagi so isabi na saray delegate na kombension diad St. Louis Lambert International Airport

Mibibiang iray delegate ed cart witnessing kaiba iray agagin taga ditan diad downtown na St. Louis

Lilinisan na saray agagi so “The Dome,” say tawag ed pasen ya pankombensionan, antis ya ginmapo so kombension

Babautismoan so talora ed saray 224 ya balon agagi

Si Brother David Splane, sakey a membro na Mananguley ya Ulop, legan na sampot ya paliwawa diad komatlon agew na kombension

Malikeliket ya akaimis iray delegate legan iran ondedengel ed programa

Diad Simba, ompapayapay ed audience iray agagin walad special full-time ya nanlapud nanduruman bansa

Manpapalitrato iray delegate kaiba iray agagi ditan

Mani-enjoy iray delegate legan dan oobserbaan iray ayep diad Saint Louis Zoo

Nenengnengen na saray delegate so sakey a Biblia—say mataltalag ya orihinal ya unonan edisyon na 1611 ya King James Version—ya akabukay ed Salmo 83:18, ya aka-display ed St. Louis Public Library. Ginagala na librarya ya ibukay iyan Biblia ed sayan pahina parad saray delegate

Mangakansion iray ugugaw ya agagi tayo legan na evening gathering