Onlad karga

AGOSTO 15, 2019
UNITED STATES

Phoenix, United States—2019 ‘Say Aro Agbalot Mangangga’! Internasyonal a Kombension

Phoenix, United States—2019 ‘Say Aro Agbalot Mangangga’! Internasyonal a Kombension
  • Petsa: Agosto 9-11, 2019

  • Lugar: Chase Field diad Phoenix, Arizona, United States

  • Lenguahe na Programa: English

  • Inmatendi: 40,237

  • Abautismoan: 352

  • Bilang na Imbitadon Delegate: 5,000

  • Imbitadon Branch: Australasia, Britain, Canada, Central Europe, Chile, France, Greece, India, Italy, Korea, Micronesia, Scandinavia, Sri Lanka, Tahiti, Thailand, Trinidad and Tobago, Turkey

  • Eksperiensya: Si Steve Moore, say presidente tan CEO na Visit Phoenix, sakey a kompanya ya ontutulong ed pangorganisa na saray kombension, pan-book ed saray hotel tan resort diad Phoenix, et oniay imbaga to: “Abayag ak la ed sayan trabaho, pero aya la so sankaorganisadoan ya kombension ya akapikimeyan ko. Tan sakey ni, impaseguro yo ya linisan yo so stadium antis kayon onalis—anggapo nin balot so nanggawa na ontan.”

 

Malikeliket ya in-welcome na saray agagi iray delegate ya nanlapud nanduruman bansa diad Sky Harbor International Airport diad Phoenix

Tatalaranan na saray agagi ed Phoenix iray delegate diad sakey ed saray pampundoan da ya hotel pian i-welcome ira

Nilasus ya agagi tayo so malikeliket ya manwe-welcome ed saray delegate ya sinmabi ed Chase Field diad Biernes na kabuasan

Ondedengel ed programa iray delegate, ya say arum et akakawes na tradisyonal a kawes na bansa ra

Duara ed saray 352 ya balon agagi tayo so babautismoan

Si Brother Samuel Herd, sakey a membro na Mananguley ya Ulop, legan na sampot a paliwawa diad komaduan agew na kombension

Manpapalitrato iray delegate legan iran ompapasyar diad sakey a parke ed Phoenix

Saray agagi tayon onlulugan ed karumata ya kaiba ed display nipaakar ed history na sakey a baley diad American West nen 19th century

Saray agagin walad full-time ya walad pegley na field kayari programa diad Simba