Onlad karga

HULYO 26, 2019
SPAIN

Madrid, Spain—2019 ‘Say Aro Agbalot Mangangga’! Internasyonal a Kombension

Madrid, Spain—2019 ‘Say Aro Agbalot Mangangga’! Internasyonal a Kombension
  • Petsa: Hulyo 19-21, 2019

  • Lugar: Wanda Metropolitano Stadium diad Madrid, Spain

  • Lenguahe na Programa: English, Spanish, Spanish Sign Language

  • Inmatendi: 52,516

  • Abautismoan: 434

  • Bilang na Imbitadon Delegate: 6,300

  • Imbitadon Branch: Albania, Argentina, Bulgaria, Canada, Central America, Dominican Republic, Ghana, Hungary, Korea, the Netherlands, Peru, Slovenia, Taiwan, Turkey, United States

  • Eksperiensya: Oniay imbaga nen César López, say manager na sakey ed saray hotel ya nampundoan na saray delegate: “Agmi nalinglingwanan iyan naeksperiensya mi. Sakey ed saray paulit-ulit ya pantotongtongan na staff mi et saray inmatendi ya delegate ed sayan event​—akaimis iran naynay, mao-maong so ugali da tan makaaro ira. Anganko say mensahe yo ya [‘Say Aro Agbalot Mangangga’] et sakey ed saray naaralan lan ipanengneng na saray delegate antis ni ran linma dia. Amin ya delegate ya nampundo ed hotel mi et impanengneng da so panangaro ed sakey tan sakey. Labalabay mi ran ompawil dia.”

 

Malikeliket ya iwe-welcome na agagi iray onsasabin delegate diad Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport

Sakey a sister ya kaiba toy sakey nin sister ya delegate legan iran mangiimbita parad kombension diad Madrid

Onloloob iray delegate diad lugar na kombension parad sesyon ed kabuasan

Akaimis iray delegate ya nanlapud nanduruman bansa legan iran manpapayapay diad sampot na programa na Biernes

Duaran ugaw ya Tasi diad sakey ed saray pasen ya aka-tie-in so programa na kombension, ipapanengneng dad gadyet da so in-revise ya New World Translation diad Spanish. Bansag ya in-release so Biblia nen Biernes diad Madrid tan ed 11 nin pasen na kombension diad interon Spain

Akaimis so sakey ed 434 ya balon agagi kayari na bautismo to

Manpapayapay ed audience iray delegate ya walad special full-time diad pegley na venue diad sampot na kombension

Malikeliket ya ontitipak iray agagi legan na kombension

Mipapasamano si Brother Gerrit Lösch, sakey a membro na Mananguley ya Ulop, ed sakey ed saray walad special full-time kayari na kombension

Saray sister ya akasulong na makolor iran kawes legan iran manpe-perform na tradisyonal a sayaw ed Spain diad evening gathering