Onlad karga

SETYEMBRE 16, 2019
SOUTH AFRICA

Johannesburg, South Africa—2019 ‘Say Aro Agbalot Mangangga’! Internasyonal a Kombension

Johannesburg, South Africa—2019 ‘Say Aro Agbalot Mangangga’! Internasyonal a Kombension
  • Petsa: Setyembre 6-8, 2019

  • Lugar: FNB Stadium diad Johannesburg, South Africa

  • Lenguahe na Programa: English, Sesotho, Zulu

  • Inmatendi: 58,149

  • Abautismoan: 476

  • Bilang na Imbitadon Delegate: 6,000

  • Imbitadon Branch: Bolivia, Britain, Central Europe, Congo (Kinshasa), Finland, Hong Kong, Hungary, Israel, Japan, Kenya, Korea, Liberia, Madagascar, Malawi, Paraguay, Peru, Uganda, United States, Zambia, Zimbabwe

  • Eksperiensya: Impaliwawa na management na Lion and Safari Park, sakey ed saray nampasyaran na saray delegate, ya natan labat ira akanengneng na dakdakel ya nanduruman kultura tan lenguahe ya oneepas ed bus ya anggapoy kolkolan odino reklamo. Talagan mandinayew so management ta maunor ed instruksion iray bisita tan mikokoopera iran maong ed saray staff. Oniay imbaga da: “Malikeliket kami ta linma ra dia!”

 

Sakey a grupo na agagi diad airport ya iwe-welcome da ray delegate ed South Africa

Apatiran sister, duaran tagad Africa tan duaran delegate ya nanlapud arum a bansa, ya mangibubunog na imbitasyon parad kombension diad ministeryo

Manpapalitrato iray inmatendi ed kombension ya akasulong na kawes na bansa ra

Akaimis ya ontitipak iray agagi legan na kombension

Sakey ed saray 476 ya abautismoan

Pitotongtongan nen Brother Anthony Morris, sakey a membro na Mananguley ya Ulop, iray agagi legan na intermission

Diad sampot ya agew na kombension, impakabat ed audience iray agagin walad special full-time

Nilitrato so taloran sister kayari na programa na kombension

Kakansionan na sakey a grupo na saray managkansion ya akasulong na makolokolor iran kawes na Africa so audience legan na evening gathering