Onlad karga

Si Sister Kaleriya Mamykina, manedad na 78, et inakusaan ya nanggaway krimen diad Russia lapud pananisia to

HUNYO 26, 2019
RUSSIA

Pupuntiryaen na Russia Iray Maedad Lan Tasi nen Jehova, Pati Saray Pigaran Manedad na Masulok ya 70 Taon

Pupuntiryaen na Russia Iray Maedad Lan Tasi nen Jehova, Pati Saray Pigaran Manedad na Masulok ya 70 Taon

Si Brother Boris Burylov, manedad na 78, et inakusaan ya manggagaway kimey na sakey ya extremist diad syudad na Perm’

Nen Mayo 2019, inakusaan na saray autoridad ed saray rehyon na Arkhangel’sk tan Volgograd diad Russia so duaran maedad lan agagi tayo. Si Sister Kaleriya Mamykina, manedad na 78, ya nanengneng ed tagey, tan si Sister Valentina Makhmadgaeva, manedad na 71, et palson inakusaan ya manggagaway kimey na saray extremist lapu labat ta Tasi nen Jehova ira.

Nen Abril 2018, inakusaan na saray autoridad ed syudad na Vladivostok si Sister Yelena Zayshchuk, manedad na 84, ontan met ed apatira nin Tasi, bilang kriminal. Natan, samplora lan agagi tayo ya manedad na masulok ya 70 so inakusaan ya nanggaway krimen diad Russia lapud mareen ya pandadayew dad si Jehova.

Anggaman anggapoy akakulong ed sarayan maedad lan agagi tayo, segurado ya makapaaburidon maong ed sikara iratan ya akusasyon. No mantultuloy so imbestigasyon tan mandesisyon so korte ya guilty ira, nayarin manmulta ra na baleg odino nipriso ira.

Nen Hunyo 17, 2019, say bilang na agagi tayo ya agmakatunongan ya inakusaan ya nanggaway krimen et inmabot lad 215. Tan siansia nin nanaaruman so bilang da. Komon ta ipikasi tayon naynay iray agagi tayod Russia, tan maabig no bitlaen tayo met so mismon ngaran da. Matalek tayo ya diad tulong nen Jehova et tuloytuloy iran makaawat “na baleg a pakayari unong ed maglorian pakayari to” pian ‘sigpot iran makapansungdo a walaay anos tan liket.’​—Colosas 1:11.