Onlad karga

HULYO 5, 2019
PORTUGAL

Lisbon, Portugal—2019 ‘Say Aro Agbalot Mangangga’! Internasyonal a Kombension

Lisbon, Portugal—2019 ‘Say Aro Agbalot Mangangga’! Internasyonal a Kombension
  • Petsa: Hunyo 28-30, 2019

  • Lugar: Sport Lisboa e Benfica Stadium diad Lisbon, Portugal

  • Lenguahe na Programa: English, Portuguese (Portugal), Portuguese Sign Language, Spanish

  • Inmatendi: 63,390

  • Abautismoan: 451

  • Bilang na Imbitadon Delegate: 5,300

  • Imbitadon Branch: Angola, Australasia, Brazil, Canada, Central America, Ghana, India, Mozambique, Senegal, Spain, United States, Venezuela

  • Eksperiensya: Si Mr. Santos et sakey ed saray driver na tour bus ya niluganan na saray delegate. Nen inimbitaan na bus captain ya onatendi ed kombension, imbaga nen Mr. Santos: “Labay koy onla. Manlapu la nen mandra-drive ak parad sikayo, agko nipaliwawa so deen ya naliliknak. Agko amta no iner so panlalapuan na sayan deen, balet naliliknak iya no kaiba ta kayo. Sanagew ak lanlamang ed stadium, kanian onatendi ak.” Kayari na programa, imbaga nen Mr. Santos ya talagan naapresya to itan. Aliwan tagad Lisbon si Mr. Santos, balet legan na kombension et walay akabat ton brother ya tagad baryo ya asingger ed lugar da. Nantongtongan da so agew ya pannengneng da no akapawil la rad abung da.

 

Iwe-welcome na saray agagi iray delegate ya sinmabi ed airport

Saray delegate ya sinmabi ed open house diad branch office na Portugal

Si Brother Geoffrey Jackson, sakey a membro na Mananguley ya Ulop, legan ton ipapaliwawa so sampot ya parte na unonan agew na kombension

Saray inmatendi ya mangakansion ed Portuguese sign language

Sakey ed saray balon agagi tayo ya manpapabautismo

Ugaw ya sister ya manpapalitrato kaiba si Caleb tan Sophia

Kakansionen na saray delegate so sampot ya kansion ed kombension

Manpapayapay ed audience iray agagin walad special full-time ya nanlapud nanduruman bansa diad sampot na kombension

Akila iray delegate ed sakey ya brother diad public witnessing

Saray agagi ya onsasayaw pian nabantayan na saray delegate so tradisyonal ya sayaw na bansa ra

Manpapayapay ed audience iray agagin nan-perform ed evening gathering