Onlad karga

AGOSTO 5, 2019
PILIPINAS

Yinmegyeg ed Pilipinas

Yinmegyeg ed Pilipinas

Nen Hulyo 27, 2019, dineral na duaran yegyeg so melag ya isla na Itbayat diad Pilipinas, manga 690 kilometro so kaarawi to diad amianen na Manila. Lapud sarayan yegyeg ya say kakasil da et 5.4 tan 6.4 magnitude, inatey so 9 ya totoo, asugatan so 64, tan aderal so 266 ya abung. Diad report na saray opisyal, 2,968 ya totoo so apektado na sarayan yegyeg.

Anggapoy agagi tayon inatey ed yegyeg. Walay sakey ya sister ya asakitan balet aliwan grabe. Ontan met, duaran abung na saray agagi tayo so aderal ya maong.

Angiyuksoy so branch office na Disaster Relief Committee, tan aasikasoen na satan so pangaliw tan pangibunog na saray manunan pankaukolan a singa say naakan tan danum. Bisitaen na saray representative na branch office iray apektadon agagi tayo pian pabiskegen ira ed espiritual tan ikdan ira na praktikal a tulong.

Ipikasi tayo iray agagi tayo ya apektado ed saratan ya yegyeg. Amta tayo ya tuloytuloy ya asikasoen nen Jehova, “say Dios na amin a ligliwa,” iray pankaukolan na agagi tayo.​—2 Corinto 1:3.