Onlad karga

Kayari na landslide diad Natonin, Mountain Province

AGOSTO 14, 2019
PILIPINAS

Tuloytuloy so Uran Lapud Panaon na Nepnep ed Pilipinas

Tuloytuloy so Uran Lapud Panaon na Nepnep ed Pilipinas

Kagapoy bulan na Agosto 2019, panaon lay nepnep ed Pilipinas. Tuloytuloy so uran tan maksil so dagem, kanian wala ray pasen ya adelap tan nan-landslide. Makapaermen ta sakey a brother ya manlilingkor bilang temporary special pioneer so inatey lapud landslide diad Natonin, Mountain Province. Sakey nin brother ya manlilingkor bilang temporary special pioneer so asugatan lapu met ed parehon landslide. Diad sakey nin inkagawa, sakey ya ugaw a laki ya mantaon na samplora so asugatan balet tampol ya inasikaso tan tinambal.

Anggapoy abung na agagi tayo so aderal ya maong. Balet, walay sakey ya Kingdom Hall diad Negros Occidental ya naplag so gubida to lapud maksil ya dagem.

Say branch office ed Pilipinas tan say manangasikaso na sirkito ed satan ya lugar et mangiiter na tulong ed espiritual tan emosyonal ed saray pamilya na agagi tayon apektado.

Maermen tayo lapud sayan ag-iilaloan ya impatey na agi tayo, tan ipikasi tayo iramay maneermen lapud sayan agawa. Tatalaranan tayo lay panaon sano saray ansaki-sakit ya agawa et “agla nanonotan.”​—Isaias 65:17.