Onlad karga

SETYEMBRE 11, 2019
PILIPINAS

Dinmelap ed Pilipinas

Dinmelap ed Pilipinas

Nen Agosto 28, 2019, linmeppua so Ilog Talomo diad Davao City lapud maksil ya uran. Base ed impormasyon ya nanlapud gobierno, manga 545 ya pamilya so kapilitan ya nan-evacuate lapud delap.

Inreport na branch office ed Pilipinas ya 120 ya manangipalapag ed limaran kongregasyon so apektado lapud sayan kalamidad. Dakel ed saray manangipalapag so kaukolan ya man-evacuate ed Kingdom Hall diad lugar da. Lapud delap, taloran abung na agagi tayo so aderal, tan apatiran abung so apektado.

Angiyuksoy so branch na Disaster Relief Committee (DRC) pian nitarya so pankaukolan na saray apektadon agagi. Inorganisa la na DRC so pangiter na saray relief tan panlinis ed abung na agagi ya adelap.

Ipikasi tayo ray agagi tayo ed Davao City ya tuloytuloy iran naligliwa lapud manleppuan panangaro na agagi tayo anggano mair-irap so situasyon.​—Roma 12:10.